Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1)
av Benn Folkvord og Eivind Furuseth
(side 2-29)
av Erling Prestholdt Selen
Sammendrag

Det har i norsk skatteprosess lenge eksistert en ulovfestet regel som begrenser skattyters rett til å fremlegge nye opplysninger ved domstolsbehandlingen av skattesaker. Skattyters rett til å fremlegge bevis for domstolen kan bortfalle dersom beviset ikke ble fremlagt før behandlingen av ligningsvedtaket var avsluttet. Artikkelen søker å klarlegge det nærmere innholdet av denne regelen de lege lata gjennom en analyse av rettspraksis og sentrale hensyn. I tillegg reises spørsmålet om behovet og det rettspolitiske grunnlaget for en regel som begrenser skattyters rett til å fremlegge nye opplysninger for domstolen.

(side 30-40)
av Petter Dragvold
Sammendrag

Artikkelen behandler en høyesterettsdom vedrørende vedlikeholdsbegrepet. Drøftelsen av dommen viser at reglene både blir vanskelig å praktisere og vil være skadelig for eiendomsbransjen.

(side 41-63)
av Sonja Lidia Berg
Sammendrag

Enhver som blir ilagt en administrativ sanksjon som regnes som straff etter EMK, har krav på endelig avgjørelse innen rimelig tid. Hva som skal regnes som rimelig tid, beror på en vurdering av sakens kompleksitet, skattemyndighetenes og skattepliktiges forhold, samt hva som står på spill for skattepliktig. Artikkelen kartlegger hva som regnes som rimelig saksbehandlingstid i lys av rettspraksis fra hovedsakelig EMD og norsk Høyesterett.

Vitenskapelig publikasjon
(side 64-77)
av Nina Thommesen
Sammendrag

Skattedirektoratet har i uttalelse av 6. februar 2015 innskrenket næringsdrivendes adgang til å overføre justeringsplikt i tilfeller hvor et bygg før fullføring overdras til et nytt selskap som deretter fullfører bygget. Forfatteren gjennomgår uttalelsen og gir en anvisning på hvorfor denne bør tilsidesettes.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon