Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 301-332)
av Frederik Zimmer
Artikkelen inngår i en serie artikler som inneholder presentasjon og analyse av høyesterettsdommer i skattesaker i det foregående året.
Sammendrag

Artikkelen inngår i en serie artikler som inneholder presentasjon og analyse av høyesterettsdommer i skattesaker i det foregående året.

(side 333-344)
av Susanne Åsheim Ihlebæk
Artikkelen tar for seg den merverdiavgiftsmessige behandling av (fjernleverbare) tjenester i norsk rett, og de uheldige virkninger som oppstår ved praktiseringen av regelverket, sett i lys av EUs avgiftsdirektiv 2006/112/EFArtikkelen ...
Sammendrag

Artikkelen tar for seg den merverdiavgiftsmessige behandling av (fjernleverbare) tjenester i norsk rett, og de uheldige virkninger som oppstår ved praktiseringen av regelverket, sett i lys av EUs avgiftsdirektiv 2006/112/EFArtikkelen bygger på Masteroppgave i Rettsvitenskap: «Merverdiavgiftsbehandlingen ved innførsel og utførsel av tjenester – De fjernleverbare tjenester – i harmoni med EU?», levert våren 2011 ved Universitetet i Oslo. .

(side 345-376)
av Cecilie Dahle Nedrelid
Garantier avgitt i konsernforhold er en skatterettslig vanskelig og ofte glemt transaksjon innen internprising. Denne artikkelen vil fokusere på visse skattemessige konsekvenser forbundet med slike garantier, og hvordan slike transaksjoner ...
Sammendrag

Garantier avgitt i konsernforhold er en skatterettslig vanskelig og ofte glemt transaksjon innen internprising. Denne artikkelen vil fokusere på visse skattemessige konsekvenser forbundet med slike garantier, og hvordan slike transaksjoner eventuelt bør prises for å være i samsvar med armlengdeprinsippet i skatteloven § 13-1. Armlengdeprinsippet i lys av at en økonomisk tankegang har fått en stadig sterkere aktualitet innen skatteretten de senere år. Internasjonalt er fagfeltet internprising preget av økonomiske modeller og løsninger innenfor et juridisk rammeverk. En økonomisk tilnærming er også varslet av skatteetatenSkatteetatens frokostseminar «TP-fokusområder 2011», Hanne Flood, SKD.. Sentralt står spørsmålet om rettskildemessig vekt av- og veiledning fra de tilgjengelige kilder på området. I de situasjoner hvor en markedspris ikke foreligger, tilsier norske og internasjonale rettskilder at en «profit split»-metode kan benyttes til å prise garantier. Metoden baseres på en såkalt «separate entitiy approach» hvor prisen fastsettes basert på den forventede nytte som garantistillelsen skaper.

(side 377-398)
av Snorre Farstad
Hvilke ligningsspørsmål kan skattyter kreve realitetsbehandlet ved klage over «skattekontorets vedtak i endringssak» etter ligningsloven § 9-2 nr. 1 bokstav b? Artikkelforfatteren konkluderer med at skattyter bare kan kreve realitetsbehandlet de spørsmål som ...
Sammendrag

Hvilke ligningsspørsmål kan skattyter kreve realitetsbehandlet ved klage over «skattekontorets vedtak i endringssak» etter ligningsloven § 9-2 nr. 1 bokstav b? Artikkelforfatteren konkluderer med at skattyter bare kan kreve realitetsbehandlet de spørsmål som ble avgjort i endringsvedtaket. Konklusjonen synes å stå i motstrid til det som tidligere er lagt til grunn i juridisk teori. Det argumenteres videre for at vilkårene «vedtak i endringssak» som utgangspunkt må tolkes på samme måte i bestemmelsene om klage i lignl. § 9-2, om endringskompetanse i lignl. § 9-5 og om endringsfrister i lignl. § 9-6. Artikkelen står for forfatterens egen regning, og reflekterer ikke nødvendigvis skatteetatens standpunkter.

Bokmeldinger
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon