Det forekommer ofte at arbeidstakere har med seg urealiserte opsjoner ervervet i arbeidsforhold i utlandet ved innreise til Norge. Ofte har også arbeidstakere med seg urealiserte opsjoner ervervet i arbeidsforhold i Norge ved utreise fra Norge. Denne artikkelen tar for seg de skattemessige problemstillinger som oppstår i denne forbindelse; hvilket land kan skattlegge, eventuelt hvor mye, når og som hva. Artikkelen foretar en gjennomgang av rettstilstanden etter både intern norsk rett og skatteav-tale, herunder OECDs rapport vedrørende beskatning av opsjoner i arbeidsforhold ved inn- og utflytting fra august 2004.