Artikkelen behandler inntektsskatterettens begrep innvinning. Utgangspunkt er at Høyesterett i dom 1. september 2010 (First Securities) brukte «innvinningstidspunktet» og ikke innvinningsbegivenheten eller -kriteriet. Reglene om innvinning, opp-ofrelse og tidfesting er grunnleggende, men kan være utfordrende å holde adskilt, særlig hva angår realisasjon og realisasjonsprinsipp.