Artikkelen drøfter noen skatterettslige spørsmål som kan oppstå ved idrettslags samarbeid med andre – med et særlig fokus på problemstillinger av betydning for elite-fot-ballklubbers forhold til samarbeidende aksjeselskaper.Forfatteren vil gjerne takke førsteamanuensis Benn Folkvord ved Universitetet i Stavanger for verdifulle innspill. Svakheter i artikkelen står imidlertid selvsagt for forfatterens egen regning. Et hovedtema er organisasjonsformens betydning for skattefritak etter skatteloven § 2-32 – som statuerer skattefritak for institusjoner med ikke-ervervsmessig formål. Et annet hovedtema er inntektsbeskatning og fradragsrett ved overføringer mellom idrettslag og samarbeidende selskap.