Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Skatterett
Tidsskrift for skatt og avgift

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Første hefte utkom i 1982.

Skatterett retter seg mot jurister, revisorer, økonomer og ansatte innen ligningsetaten.

Vitenskapelige artikler som publiseres i tidsskriftet er fagfellevurdert. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene Eivind Furuseth og Benn Folkvord: eivind.furuseth@bi.no / benn.folkvord@uis.no
Ansvarlige redaktører
Eivind Furuseth, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI
Benn Folkvord, professor ved Universitetet i Stavanger

Redaksjonssekretær
Hilde Widerberg

Redaksjonsråd
Stig Sollund, ekspedisjonssjef i Finansdepartmentet
Einar Harboe, advokat i Advokatfirmaet Harboe & Co
Anders Mikelsen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI
Andreas Bullen, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm
Hans Georg Wille, advokat i EY

Redaksjonens adresse
Eivind Furuseth
Handelshøyskolen BI
0442 Oslo
Skatterett er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering
Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert

INNLEVERING AV MANUS

Manuskripter sendes elektronisk som e-postvedlegg i Word-format til redaktørene Eivind Furuseth (eivind.furuseth@bi.no) og Benn Folkvord (benn.folkvord@uis.no).

INTERESSEKONFLIKTER

Vi ber om at alle forfattere oppgir eventuelle interessekonflikter ved innsendelse av manuskriptet. 

ARTIKKELTYPER

Skatterett behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper. Tidsskriftet utgir både vitenskapelige, fagfellevurderte artikler og kortere bidrag, f.eks. analyser, kommentarer og debatter om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål, omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser, skatterettslige nyheter og meningsytringer. 

Tidsskriftet er åpent for alle, såfremt manuskriptets innhold og standard vurderes relevant ut fra tidsskriftets profil.

Fagfellevurdering:
Tidsskriftet benytter fagfeller for å sikre den vitenskapelige kvaliteten til forskningsartiklene. Innkomne vitenskapelige artikler blir først vurdert av ansvarlig redaktør med tanke på relevans og kvalitet. Relevante vitenskapelige artikler sendes til en eller flere eksterne fagfeller som gjør sine vurderinger i anonymisert form. Redaksjonen konkluderer på grunnlag av fagfellevurderingene og videreformidler disse kommentarene og eventuelle endringsforslag til artikkelforfatteren.

Dersom et medlem av redaksjonen er forfatter, håndteres manuskriptet av av en annen i redaksjonen og forfatter holdes utenfor beslutningsprosessen for manuskriptet.

Vitenskapelige artikler i Skatterett skal fagfellevurderes ut fra kriteriene for vitenskapelige publikasjoner som presenteres i UHR-rapporten «Vekt på forskning» (2004). Forfattere bør legge merke til at også fagartikler uten ambisjoner om vitenskapelighet, f.eks. oversikts- eller debattartikler, kan sendes til vurdering hos en ekstern sakkyndig dersom tidsskriftets redaksjon ser behov for dette. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

KRAV TIL MANUSKRIPTER

Manuskripter til artikler m.v. bør ikke overstige 20 sider (ca. 48 000 tegn inkl. mellomrom) i ferdig hefte, men må gjerne være kortere. Redaksjonen forbeholder seg retten til å avvise bidrag som er for omfattende.

Alle manuskripter leveres i Word-format eller rikt tekstformat, med halvannen linjeavstand og fortrinnsvis Times 12 punkt skrift, og skal ikke inneholde orddelinger eller koder for overskrifter eller annet, unntatt for angivelse av kursiv. Overskriftsnivåer må være angitt. Det bør være maksimum tre overskriftsnivåer i tillegg til tittel, og de skal være angitt med (araber)tall uten punktum etter (det siste) tallet (1, 1.1, 1.1.1).

Noter skal nummereres fortløpende for hele artikkelen. Notetegn i teksten skal plasseres etter punktum eller annet skilletegn. I manuskriptet skal noter stå fortløpende som fotnoter, ikke som sluttnoter.

Det forutsettes at artikler som sendes redaksjonen, ikke har vært publisert tidligere, eller og ikke er til vurdering i annet tidsskrift.

Ved siden av brødteksten skal manuskripter inneholde:
 • Artikkeltittel og evt. undertittel
 • Ingress (evt. engelsk sammendrag) på 3–6 linjer
 • Forfatternote med informasjon om navn, fødselsår, akademisk grad og år for oppnådd grad, stilling, institusjonstilknytning og kortfattede biografiske opplysninger
For manuskripter som ønskes fagfellevurdert, skal forfatterens navn og andre forfatteropplysninger ikke stå i samme manuskript eller fil som teksten, men leveres på separat ark/som separat fil.

Bokanmeldelser skal som «overskrift» ha en standard litteraturreferanse: Bokens forfatter(e): Bokens tittel og undertittel, utgave eller opplag; utgivelsessted/forlag, og utgivelsesår, samt sidetall. ISBN-nummer kan tas med. For eksempel:

Frederik Zimmer, Lærebok i skatterett, 6. utg., Universitetsforlaget, Oslo 2009, 475 s. ISBN: 9788215015897

Ved oversendelse av manuskript til redaksjonen må forfatteren opplyse om følgende:
 • Forfatterens e-postadresse og alminnelig postadresse
 • Kontonummer og personnummer for utbetaling av honorar

SKRIVESTIL, FORKORTELSER OG HENVISNINGER

Så lenge forfatteren er konsekvent, kan ulike rettskrivningsmåter og skrivestiler godtas, både for alminnelig tekst, forkortelser og henvisninger. Det henvises til Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster, som er fritt tilgjengelig på tidsskriftets hjemmeside. Man kan dessuten få tilsendt et eksemplar ved å henvende seg til forlaget.

Noen alminnelige standarder bør likevel følges:
 • Avsnitt markeres med innrykk, men det skal ikke være innrykk i første avsnitt.
 • Kortere sitater inntas vanligvis i brødteksten og skrives i anførselstegn.
 • Unngå lange sitater, men ved behov skal disse skrives som egne avsnitt og rykkes inn fra venstre marg (blokksitat). Sitatene skal stå uten anførselstegn. I sitater angis utelatelser med tre punktumtegn etter hverandre, uten parenteser foran eller bak, og med mellomromstegn til tekst (men ikke til anførselstegn). F.eks.: «Det ble anført … at kravet var foreldet.», «…, og han hevdet at dette var uholdbart …». Hvis ord fra den teksten det siteres fra skytes inn/legges til i sitatet, f.eks. for å få det som siteres i en form som samsvarer med teksten sitatet inngår i, markeres dette ved at ordet settes i hakeparentes. F.eks.: «… dette [er] ikke i samsvar med det som ble gjort gjeldende».
Punktum i slutt av periode skal stå inne i anførselstegn hvis det siterte er en fullstendig og avsluttet periode, men etter anførselstegn hvis det er en ufullstendig del. Jf. eksemplene ovenfor. Det samme gjelder ved tekstdeler eller henvisninger i parenteser.

Forkortelser skrives med punktum og uten mellomrom (f.eks., o.l., m.v.) Der det er vanlig brukes det ikke punktum inne i forkortelsene (mfl., mht., osv.) Akronymer skrives uten punktum (EMK, FN).

Uthevelser angis ved bruk av kursiv. Tankestrek markeres med lang strek (–) eller dobbel bindestrek (--). Forkortelser begrenses til de mest utbredte og alminnelig kjente forkortelsesformer. Forkortelser skrives normalt med punktum – se pkt. 7.2 i Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster.

HENVISNINGER

Det vises i hovedsak til Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster. I Skatterett skal en av to alternative former brukes ved litteraturhenvisninger:

Enten forfatters fornavn, etternavn, bokens/artikkelens tittel, utgiversted/år evt. tidsskriftets navn, årgang, fra-til side. For bokreferanser bør også utgiver/forlag angis. Boktitler og tidsskriftnavn settes i kursiv. Tidsskriftartikler markeres med anførselstegn.

DOI:
Merk at referansene alltid skal inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette (se eksempel for plassering nedenfor). DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

Eksempel på plassering av DOI-kode:

Knut Bergo, «Ny lov om finansforetak og finanskonsern – sporet etter en generasjon», Lov og Rett, 2016 s. 12–48. http://dx.doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2016-01-03.

Eksempler:
Knut-Marius Sture, «Tariffavtalens stilling ved eierskifte m.v.», Lov og Rett 1988 s. 190–201.

Henning Jakhelln, Oversikt over arbeidsretten, 4. utg. Damm, Oslo 2006.

Alternativt kan henvisning gis med bare forfatters etternavn, årstall og sidetall, men slik at fullstendig referanse gis i forklarende fotnote i artikkelen første gang henvisningen introduseres. I så fall brukes ett tabulatorsteg mellom forfatter/år og verkets tittel m.v. Det vil da se slik ut:

I henvisningen:
Sture 1988 s. 193; Jakhelln 2006 s. 40

I litteraturlisten:
Jakhelln, Henning 2006 Oversikt over arbeidsretten, 4. utg. Oslo: Damm

Sture, Knut-Marius 1988 «Tariffavtalens stilling ved eierskifte m.v.», Lov og Rett 1988 s. 190–201

Ved sidetallsangivelser kan ’s.’ sløyfes; komma settes da i stedet.

Litteraturhenvisninger gis i fotnoter og ikke for eksempel i parentes i teksten.

KORREKTUR

Artikkelforfatteren får tilsendt korrekturlest manuskript for godkjenning etter at heftet er sendt til produksjon. Større tilføyelser og endringer i korrekturen må unngås. Direkte feil skal rettes, og mindre, nødvendige endringer av hensyn til senere tilkommet materiale kan foretas. Korrigeringene sendes til redaksjonssekretæren. Den ferdig satte artikkelen sendes til redaksjonen for godkjenning av korrekturen.

FORFATTEREKSEMPLARER/HONORAR

Artikler honoreres med et fast beløp per trykt side. Forfatter mottar i tillegg en PDF-fil av artikkelen til egenarkivering.

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon