Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Skatterett
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Skatterett. Tidsskrift for skatt og avgift

Skatterett utgir vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt og de viktigste avgiftstyper, men utgir også omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser og skatterettslige nyheter samt meningsytringer.

Skatterett kom først ut i 1982 og retter seg mot jurister, revisorer, økonomer og ansatte innen ligningsetaten.

Lyst til å publisere i Skatterett? Manuskripter sendes til redaktørene på epost.

KVALITETSVURDERING 
Tidsskriftet praktiserer dobbelt-blind fagfellevurdering. Det betyr at både forfatter og fagfelle er anonyme for hverandre. Endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlige redaktører. Tidsskriftets retningslinjer for fagfellevurdering kan leses her.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Juridika
 • Rettsinfo.no
 • Norart
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Service
 • WorldCat Local (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
ANSVARLIGE REDAKTØRER
Eivind Furuseth, førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI
Benn Folkvord, professor, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap, Universitetet i Stavanger; professor II, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

REDAKSJONSSEKRETÆR
Christin Knudsen

REDAKSJONSRÅD
Helle Dokken Austvik, stipendiat, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap, Universitetet i Stavanger
Andreas Bullen, advokat, Advokatfirmaet Wiersholm
Einar Harboe, advokat, Advokatfirmaet Harboe & Co
Anders Mikelsen, førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI
Stig Sollund, ekspedisjonssjef, Finansdepartmentet
Hans Georg Wille, advokat, Advokatfirmaet Hans Georg Wille

KONKTAKT
Eivind Furuseth: eivind.furuseth@bi.no
Benn Folkvord: benn.folkvord@uis.no

REDAKSJONENS ADRESSE
Eivind Furuseth
Handelshøyskolen BI
0442 Oslo
Skatterett er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil i tillegg bli lagret og gjort tilgjengelig på Juridika, Universitetsforlagets digitale plattform for juridisk litteratur.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering
Skatterett er et vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler av høy kvalitet. Artiklene publiseres som vitenskapelige artikler, fagartikler eller andre kortere bidrag som f.eks. analyser, kommentarer og debatter om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål, omtale av offentlige utredninger, domskommentarer, bokanmeldelser, skatterettslige nyheter og meningsytringer.

Vitenskapelige artikler merkes med «vitenskapelig publikasjon». Disse har gjennomgått en fagfellevurdering, som betyr at artikkelen er vurdert og godkjent av en eller flere upartiske, anonyme eksperter innenfor samme fagfelt. Fagartikler vurderes av redaktøren eller en i redaksjonsrådet. Merk at også fagartikler uten ambisjoner om vitenskapelighet, f.eks. oversikts- eller debattartikler, kan sendes til vurdering hos ekstern sakkyndig dersom redaksjonen ser behov for dette.

INNLEVERING AV MANUS
Manuskriptet sendes til redaktør per e-post: Eivind Furuseth (eivind.furuseth@bi.no) og Benn Folkvord (benn.folkvord@uis.no). 

Manuskriptet skal være godt gjennomarbeidet og kontrollert før det sendes inn til redaksjonen. Arbeider som har vært trykket andre steder, kan ikke trykkes i tidsskriftet og vil ikke bli antatt. Forfatter plikter å gi beskjed om eventuelle interessekonflikter tilknyttet publisering av artikkelen. 

Kun manuskripter som følger format og innhold angitt nedenfor, vil bli vurdert.

Artiklene skal ikke overstige 20 sider i Word eller cirka 48 000 tegn, inkludert mellomrom, noter og referanser. Artiklene må gjerne være kortere. Redaksjonen forbeholder seg retten til å avvise bidrag som er for omfattende.

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen, ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye. Merk at sammendraget skal skissere problemstilling, analysemetode og hovedresultater. Det skal brukes maks 2 overskriftsnivåer, uten nummering.

Artikkelen skal inkludere:
 • Tittel (kort og presis)
 • Forfatteropplysninger: navn, akademisk grad, stilling/institusjonstilknytning, e-post
 • Sammendrag (maks 800 antall tegn) på norsk 
 • 3–7 nøkkelord
 • Fotnoter og referanser i henhold til denne veiledningen
Forfatter må også sende:
 • Forfatterens e-postadresse og vanlig postadresse
 • Forfatterens kontonummer og personnummer for utbetaling av honorar. Merk: Hvis dette ikke legges ved, vil det ikke bli utbetalt honorar.
 • Opplysninger om eventuelle interessekonflikter ved publisering av artikkelen i tidsskriftet
MERK FØLGENDE:
 • På grunn av arbeidet med layout og ombrekking må forfatteren unngå komplisert oppsett av tekstelementene (faner, harde sider, osv.)
 • Alle forkortelser skal skrives fullt ut første gang de brukes med mindre det er etablerte forkortelser som kr, mva., kg og liknende
 • Forfatter forventes å følge skrivereglene
REFERANSER
Det vises i hovedsak til Universitetsforlagets Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster
DOI-REFERANSER
Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/

Eksempel på plassering av DOI-kode: Alexander Næss Skjønberg, «Den alminnelige regelen om ettervirkning av tariffavtaler»», Arbeidsrett 2019, s. 18–38. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3088-2019-01-02.

FAGFELLEVURDERING
Tidsskriftet har dobbelt-blind fagfellevurdering. Manuskriptet skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres. Innkomne vitenskapelige artikler vil først bli vurdert av ansvarlig redaktør med tanke på relevans og kvalitet. Relevante vitenskapelige artikler sendes til en eller flere eksterne fagfeller som gjør sine vurderinger i anonymisert form. Redaksjonen konkluderer på grunnlag av fagfellevurderingene og videreformidler disse kommentarene og eventuelle endringsforslag til artikkelforfatteren.

Forfattere som ønsker fagfellevurdering, må sende artikkelen i to versjoner. Én versjon i anonymisert form, der forfatternavn, forfatteromtale, adresser og alle eksplisitte selvreferanser er tatt bort, og én fullstendig versjon. Dette gjøres ved at forfatternavnet fjernes fra filegenskaper i Word. Når filen lagres, vil forfatter være anonymisert i dokumentegenskaper. Når forfatter viser til egen forskning i artikkel, sørg for å skrive slik at man opprettholder anonymiteten. Det skal ikke fremgå av teksten at artikkelen bygger på egen forskning.

Ved omarbeiding, etter vurdering fra fagfelle, skal det angis hva som er endret og hvilke merknader som er fulgt opp. Der forfatter velger ikke å følge fagfellen, må det begrunnes.

Dersom et medlem av redaksjonen er forfatter, håndteres manuskriptet av en annen i redaksjonen og forfatter holdes utenfor beslutningsprosessen for manuskriptet.

Fagfellevurderte artikler merkes med «vitenskapelig publikasjon» på Idunn. For mer informasjon om fagfellevurdering, se NPIs nettsider: https://npi.nsd.no/informasjon

PUBLISERINGSETIKK
Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

KORT OM PRODUKSJONSPROSESSEN
Når artikkelen er antatt for publisering, vil artikkelen bli språkvasket. Forfatter vil motta språkvasket artikkel for kontroll og godkjenning. Det er ikke anledning til å foreta større endringer som vil kreve ny vurdering fra redaksjonen på dette tidspunktet.

Språkvasket artikkel stiles i tråd med tidsskriftets mal og vil bli sendt til forfatter (førstekorrekturen) for endelig godkjenning. Tilføyelser og endringer i artikkelen må unngås. Direkte feil skal rettes, og mindre, nødvendige endringer av hensyn til senere tilkommet materiale kan foretas. Eventuelle merknader til førstekorrekturen sender forfatteren til redaksjonssekretæren senest innen tre arbeidsdager. Andrekorrekturen leses normalt kun av redaksjonen.

FORFATTERHONORAR
Artikkelforfattere i Skatterett blir honorert med kr 170 per publiserte side. For å få utbetalt honorar, må forfatter levere nødvendige betalingsopplysninger til redaksjonssekretæren senest 4 uker etter at artikkelen er publisert. 

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon