Denne boken er hovedresultatet fra et forskningsprosjekt finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) i 2019–2020. Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Handelshøgskolen, Nord universitet søkte sammen om prosjektet, som ble innvilget i mai 2019. Utlysningen og prosjektet har tittelen «Konsekvenser for norsk sjømatnæring av bortfall av EØS-avtalen». Nærmere opplysninger er tilgjengelig på FHFs nettsider: https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901550/.

NUPI har vært administrativt ansvarlig, men prosjektledelsen har vært delt mellom Arne Melchior ved NUPI og Frode Nilssen ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Et bredt sammensatt og høyt kvalifisert prosjektteam har arbeidet med boken og dens kapitler, inkludert deltakere fra BI, Handelshøgskolen, Nord universitet, NUPI, Institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Nofima.

Siden forholdet til EU er politisk omstridt, har det vært viktig å sørge for at innholdet er forsknings- og faktabasert. Forfatterne har ulike meninger om EU, men dette er underordnet, og målet har vært at framstillingen ikke skal være farget av politiske holdninger. Boken svarer på ønsker om utredning av EØS ved å levere viktig kunnskap, men den er et forskningsbidrag og ikke en offentlig utredning. Innholdet er kvalitetssikret gjennom en omfattende prosess med fagfellevurdering, både på kapittelnivå og for boken som helhet, først i forfatterteamet og av redaktørene, og dernest anonym fagfellevurdering i regi av forlaget, samt ved sirkulasjon av utkast til kolleger. To av forlagets anonyme fagfeller leste og kommenterte hele boken, og vi takker dem her for deres nyttige kommentarer og innspill. I tillegg kommer anonyme fagfellevurderinger for spesifikke kapitler; her viser vi til enkeltkapitlene for omtale.

Målgruppen for boken favner bredt; både næring, forvaltning, politikere og utdanningsinstitusjoner på ulike nivå samt andre interesserte. Boken foreligger derfor både trykt og i elektronisk format med åpen tilgang / Open access, der hvert enkelt kapittel kan lastes ned og leses, eller hele boken om det er ønskelig. Boken er dermed lett tilgjengelig for alle interesserte.

Arbeidet har vært støttet av en kunnskapsrik referansegruppe bestående av professor Peter Arbo ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet / Norges fiskerihøgskole, direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag, avdelingsdirektør Rune Dragset i Nærings- og fiskeridepartementet (til mars 2020) og visedirektør Trond Davidsen i Sjømat Norge. I tillegg har fagsjef Berit A. Hanssen og kommunikasjonssjef Hans Petter Næs ved FHF bidratt med nyttige innspill. Takk også til forlagsredaktør Helge Årsheim i Universitetsforlaget for godt samarbeid og innspill i prosessen. En rekke personer har dessuten bidratt med informasjon eller intervjuer i de ulike delene av boken, og vi henviser til de enkelte kapitlene for omtale av dette. Vi takker alle for bidrag, støtte, kunnskap, innspill og kritikk, som har vært til uvurderlig nytte i arbeidet med boken.

I tillegg til boken vil det også publiseres en del tilleggsartikler fra prosjektet, både vitenskapelige og populærvitenskapelige. Vi henviser til FHFs og de deltakende institusjonenes nettsider for mer informasjon om dette, og om ulike seminarer og arrangementer der resultatene fra prosjektet legges fram.

Vi takker FHF for den finansielle støtten til prosjektet og for godt samarbeid underveis. FHF har deltatt på referansegruppemøtene og kommet med nyttige innspill, men arbeidet med boken har skjedd i regi av forskerteamet og uten politiske føringer eller innblanding. Vi håper at boken vil fungere som et konstruktivt bidrag til den norske diskursen om vårt livsviktige forhold til EU, både for sjømatnæringen og ellers.

Arne Melchior og Frode Nilssen

NUPI og Handelshøgskolen, Nord universitet