ForkortelseBetydning
BCPGrensekontrollposter (Border Control Posts)
BrexitForkortelse for Storbritannias (exit) uttredelse fra EU
CETAHandelsavtalen mellom EU og Canada
CFPEUs felles fiskeripolitikk (Common Fisheries Policy)
DDPDelivered Duty Paid – betyr at selgeren dekker alle transportutgifter og tar all risiko inntil varene er levert, og i tillegg betaler eventuelle tollavgifter (import og eksport). En av 11 ulike Incoterms for leveringsmåter
EØF/EECDet europeiske økonomiske fellesskap / European Economic Community, betegnelse fram til 1993 (ble da del av EF/EC)
EF/ECDet europeiske fellesskap / European Community, del av EU fra 1993 til 2009
EFTADet Europeiske Frihandelsforbund (European Free Trade Association)
ESAESA – EFTA Surveillance Authority er EFTAs overvåkningsorgan. ESA kontrollerer at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein gjennomfører og følger reglene i EØS-avtalen, som gir disse landene tilgang til det indre markedet. ESA brukes også som forkortelse for European Space Agency.
EUDen Europeiske Union, etablert fra 1993. I noen av bokens kapitler brukes EU som en felles betegnelse for perioder der navnet skiftet over tid (fra EØF/EEC eller EF/EC).
EuratomDet europeiske atomenergifellesskap (European Atomic Energy Community)
EØSDet europeiske økonomiske samarbeidsområdet
FAOFNs mat- og landbruksorganisasjon (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
FDIUtenlandsinvesteringer, vanligvis foretatt av et foretak som ønsker å kjøpe seg inn i et forretningsområde i et annet land (Foreign Direct Investments)
GATTGeneralavtalen om toll og handel (General Agreement on Tariffs and Trade)
HSVareklassifisering for utenrikshandel med varer, etter varenummer (Harmonised System)
ICESDet internasjonale havforskningsrådet (International Council for the Exploration of the Sea)
MFNMost Favoured Nation – prinsipp i WTO-avtaleverket som skal sikre at land ikke diskrimineres med dårligere handelsvilkår enn andre. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm
MRAMutual Recognition Agreements, avtaler om gjensidig godkjenning (av standarder eller prosedyrer)
NAVDen statlige arbeids- og velferdsetaten
NCTSTolletatens elektroniske transitteringssystem (New Computerised Transit System) er et elektronisk system for utveksling av transitteringsinformasjon mellom næringslivet og Tolletaten
NOREXITForkortelse for Norges (exit) potensielle uttredelse fra EØS-avtalen
NØSNorsk økonomisk sone – se også ØS
OECDOrganisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (Organisation for Economic Co-operation and Development)
SPS-avtaleAvtale om veterinære og plantesanitære tiltak (Sanitary and Phytosanitary Measures), for eksempel SPS-avtalen i WTO
SSBStatistisk sentralbyrå
TACTotal tillatt fangst (Total Allowable Catch)
TBTTechnical Barriers to Trade, for eksempel WTOs TBT-avtale
TEUTraktaten om Den europeiske union
TIRInternasjonal avtale som regulerer godstransport med bil (Transport Internationaux Routiers)
TVINNTolletatens elektroniske fortollingssytstem
UKUnited Kingdom
UNCLOSDe forente nasjoners (FN) havrettskonvensjon (United Nations Convention for the Law of the Sea)
WTOVerdens handelsorganisasjon (World Trade Organisation)
ØSEn kyststats økonomiske sone er en havsone som ligger utenfor og støter opp til sjøterritoriet (sonen kan strekke seg ut til 200 nautiske mil fra grunnlinjene som sjøterritoriets bredde er målt ut ifra)