Antologien har sitt utspring i myndighetenes økende forventninger og krav til brukermedvirkning som ledd i arbeidet med å demokratisere og øke nytteverdien av helse- og velferdsforskning. Dette er en del av en internasjonal trend der institusjonene som finansierer forskning, stiller krav om mer aktivt samarbeid med dem forskningen angår. Hvordan potensielle brukergrupper involveres i forskningsprosessen, inngår som del av kvalitets- og nyttevurderingen ved søknader om finansiering av forskningsprosjekter.

Med bakgrunn i politiske føringer og egen forskning ønsket forskningsgruppen (Re)habilitering – individ, tjenester og samfunn (OsloMet – storbyuniversitetet) å fordype seg i brukermedvirkning i forskning – hva det er og hva det innebærer. To av antologiens redaktører, Inger Marie Lid og Sigrid Østensjø, hadde tilhørighet i forskergruppen ved oppstart av bokprosjektet. Det ble etablert samarbeid med andre forskere som var opptatt av brukermedvirkning i forskning som politikk og praksis. Ole Petter Askheim, den tredje redaktøren, var sentral da Høgskolen i Innlandet arrangerte den første nasjonale konferansen om brukermedvirkning i forskning i oktober 2017. Mange av bidragene har sin bakgrunn i presentasjoner på konferansen. Forfatterne er forskere fra seks ulike utdannings- og forskningsinstitusjoner og representanter fra brukerorganisasjoner. Antologien henvender seg til forskere, ph.d.- og masterstudenter, og brukerorganisasjoner og tjenestetilbydere som deltar i forskning.

Vi har valgt begrepet «samproduksjon» som overskrift for antologien. Fra å være et begrep primært knyttet til tjenesteproduksjon brukes begrepet stadig oftere når forskere og brukergrupper som omfattes av forskningen, produserer eller skaper kunnskap sammen. Samproduksjon som begrep aktualiserer likheter og forskjeller mellom vitenskapelig kunnskap og kunnskap som begrunnes i erfaring. Begrepet bidrar også til å rette oppmerksomheten mot samarbeidet og prosessene som genererer kunnskapen, og ikke bare resultatene.

Antologien inkluderer 13 vitenskapelige kapitler som er vurdert av eksterne fagfeller. Hensikten er å reflektere kritisk over brukermedvirkning i forskning basert på forfatternes erfaringer med involvering av ulike brukergrupper og ulike former for samarbeid. Antologien tar også for seg hvordan forskningskvalitet og nytteverdi kan forstås og operasjonaliseres innenfor et samproduksjonsparadigme, og betydningen av forskningsetisk skjønnsutøvelse i gjennomføring av forskningsprosjekter med nye aktører.

De seks institusjonene som førsteforfatterne har sin tilhørighet ved, har alle bidratt med publiseringsstøtte. En særlig takk til OsloMet, Fakultet for helsevitenskap, som finansierte oppstarten av bokprosjektet.

Oslo, april 2019

Ole Petter Askheim, Inger Marie Lid og Sigrid Østensjø