Pilotprosjektet ved Bjørgvin fengsel er et av mange tiltak i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet fram mot 2020.