Det finnes få studier på bruk av psykofarmaka blant barn og unge, og mange av dem er utdaterte. En ny studie viser at flere barn og unge i alderen null til 17 år bruker psykofarmaka nå enn for ti år siden, og målet med denne studien var å se på uttak av reseptbelagte psykofarmaka i perioden 2004–2014 blant norske barn og unge under 18 år. Studien er den mest omfattende oversikten over trender i bruk av legemidler for psykiske lidelser blant barn og unge som hittil er gjort i Norge. Studien er et samarbeid mellom forskere fra Folkehelseinstituttet, SERAF og Høgskolen i Hedmark, og er utført av forskerne Svetlana Skurtveit, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Ingeborg Hartz ved Høgskolen i Hedmark, og Øystein Karlstad og Marte Handal fra Folkehelseinstituttet.

– Bruk av legemidler for psykiske lidelser blant barn og unge er omdiskutert, og mange av legemidlene er ikke godkjent for bruk blant de unge. Derfor er det viktig å beskrive utviklingen i bruk, og dette er det så langt gjort lite studier på i Norge og internasjonalt.

– Det er brukt data fra Reseptregisteret, som samler informasjon på alle reseptuttak av legemidler. Reseptregisteret inneholder informasjon om alle legemidler som er forskrevet og utlevert til hjemmeboende enkeltpersoner. Det ble hentet ut data på uttak av legemiddelgrupper på resept mot psykiske lidelser til alle i alderen null til 17 år i perioden 2004–2014. Bruk av et legemiddel mot psykiske lidelser er i denne studien definert som uttak av minst én resept i løpet av et år på følgende legemidler: sovemidler som alimemazin (Vallergan) og Imovane, antidepressiva som for eksempel Zoloft, antipsykotika som for eksempel Risperdal, anxiolytika som for eksempel Valium og ADHD-medikamenter som for eksempel Ritalin.

– Resultatene viser at det har vært en økning i totalbruken av legemidler mot psykiske lidelser for hele gruppen opp til 17 år. Imidlertid har utvikling i bruk av ulike grupper av psykofarmaka vært ulik i forskjellige aldersgrupper. Resultatene viser to hovedtrender:

  • Blant eldre barn og ungdom har det vært en økende bruk av psykofarmaka som særlig kan tilskrives økende bruk av sovemidler (skyldes økende bruk av hormonet melatonin), legemidler ved ADHD, samt bruk av antidepressiva særlig blant jenter (15 år og eldre). I 2014 hentet sju prosent av alle 17 år gamle jenter ut en resept på et legemiddel mot psykiske lidelser. I 2004 var andelen mellom fire og fem prosent.

  • Blant de yngste, ett- og toåringene, er bruken av psykofarmaka mer enn halvert i perioden, noe som skyldes at bruken av alimemazin (Vallergan) i behandling av søvnproblemer hos barn har gått ned.

 

– Det vil være behov for å følge utvikling i bruk videre. Det er også behov for studier som kan se nærmere på de områdene der det skjer endringer i legemiddelbruken. Vi ser for eksempel at antidepressiva bruken blant de unge jentene øker, men reseptregisteret alene kan ikke gi svar på om dette skyldes at flere med lettere psykiske plager blir behandlet eller om dette er et uttrykk for at flere med alvorlige lidelser får legemiddelbehandling som ett av flere behandlingsalternativ. Vi jobber nå med en oppfølgingsstudie hvor vi skal studere dette nærmere, ved og også hente data fra Pasientregisteret. Da vil vi kunne si noe mer om de som behandles har så alvorlige plager at de har vært henvist til spesialisthelsetjenesten.