SSBs levekårsundersøkelse viser at rusmisbrukere fortsatt har en dominant plass i fengsler og at forbudslinjen rammer sosialt utsatte hardt. Det ikke er tilfeldig hvem som utvikler et alvorlig stoffproblem, og kanskje nettopp derfor lever vi så godt med forbudet? Tegning: Trude Tjensvold

Like før siste nummer av Rus & Samfunn i 2015 går i trykken melder Helsedirektoratet at tidsskriftet skal legges ned fra 31.12.2016, grunnet effektivisering, innstramming og prioritering. Helsedirektoratet støtter utgivelse av det eneste nasjonale og uavhengige tidsskriftet på rusfeltet med 1,3 millioner kroner. Det er sant å si småpenger, og det er merkelig at helseforvaltningen anser tidsskriftet, som både er journalistisk og faglig formidlingsarena for nyheter, fagformidling og debatter på rusfeltet, for å være et hinder for effektivisering innenfor egne rekker, helsebyråkratiet. Rus & Samfunn tok form i 1980 under navnet Stoffmisbruk, og målet den gang var at tidsskriftet skulle være en arena for informasjon og debatt for både fagfolk og befolkningen for øvrig om spørsmål relatert til ungdom og rusproblematikk. Rollen som nyhetsformidler og debattforum har tidsskriftet både bevart og utviklet siden oppstarten. Bladet skiftet navn til rus & avhengighet i 1998, og en ny omorganisering til dagens form kom i 2006. I løpet av disse tiårene har rusfeltet radikalt endret karakter både når det gjelder brukstrender og problemområder, og fag- og forskningsfeltet inkluderer i dag et stort mangfold av rehabiliterings- og behandlingstilnærminger. Parallelt har det skjedd en formidabel vekst i helsebyråkratiet, noe utviklingen innenfor Helsedirektoratet er et eksempel på. Rusproblemer kan ikke reduseres til et individuelt helseproblem, men er nært forbundet med samfunnsmessige og sosiale forhold så vel som politiske prioriteringer og strategier som berører det sivile samfunn. Det er derfor uforståelig at helseforvaltningen ikke ser nødvendigheten av å ha en arena for formidling av og debatt om små og store spørsmål knyttet til rusfeltet.

«En mer rasjonell narkotikapolitikk vil åpenbart kunne redusere soningskøene.»

Eirik Løkke og Torstein Ulserød, Civita