Avdelingsdirektør for Avdeling rus og psykisk helsevern i Helsedirektoratet, Gitte Huus, har sendt denne kommentaren til artikkelen:

Høringssvarene er svært verdifulle for oss og bidrar til bedre retningslinjer. Vi har fått i overkant av 50 høringssvar, og som vanlig får vi mange gode og konstruktive tilbakemeldinger fra et kompetent og engasjert bruker- og fagfelt. Dette gjelder også for denne retningslinjen. Vi gjennomgår alle høringssvar nøye i disse dager, og vil vurdere å innarbeide presiseringer og endringer etter den helhetlige gjennomgangen.

Det er viktig at mennesker med rusmiddelproblemer og tjenesteutøvere har tilgang på den beste kunnskapen vi har om utredning og behandling. Derfor er vi opptatt av at det også innen våre områder skal utvikles retningslinjer som bygger på internasjonale anerkjente metoder. Vi er imidlertid klar over at det kan være svakheter ved metodene, som for en stor del er utviklet for somatikken. For å ha kunnskap om hvilken behandling og hvilke tiltak som viser de beste resultatene for mennesker med rusmiddelproblemer er for eksempel forløpsstudier viktig, og det er ikke alltid at RCT-studier egner seg like godt eller finnes på våre områder.

Forløpsstudier, brukererfaringer og erfaringer fra tjenesteutøvere er viktige deler av kunnskapsgrunnlaget også i denne retningslinjen. For eksempel bygger mange av konsensusanbefalingene på viktig kunnskap fra både forskning sammen med bred enighet fra klinikere og brukere, selv om det mangler RCT-studier. Det er også viktig å være klar over at anbefalinger kan være sterke, selv om det er såkalt svakt forskningsgrunnlag. Anbefalingene knyttet til brukermedvirkning er eksempler på dette. I disse har brukerkunnskapen slått betydelig inn selv om forskningsgrunnlaget er sparsomt. 

Presiseringene vi allerede nå ser er nødvendig, er at vi tydeliggjør enda bedre hvilket kunnskapsgrunnlag og hvilke vurderinger som ligger bak de øvrige anbefalingene (konsensusanbefalingene) i denne retningslinjen.

Det er stor aktivitet på rusmiddelområdet, og en rekke tiltak har vi stor tro på at samlet sett vil bidra til å skape et enda bedre tilbud for brukerne. Fra direktoratets side er utvikling av veiledere, retningslinjer, kvalitetsindikatorer, spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin, tilskudd til utviklingsprosjekter mv bare noen av virkemidlene for å legge til rette for enda bedre kunnskap og kompetanse i tjenestene som brukerne møter.