En brukerstyrt tilnærming utfordrer ekspertrollen og de profesjonelles makt.