En side ved rettsliggjøringen er at spørsmålene kan omdefineres fra å være faglige vurderinger til å bli spørsmål om lovens vilkår er innfridde.