Offshoring av fengselsstraff

«Ansvaret for frihetsberøvelsen, som er selve straffen, overføres fra norske til nederlandske myndigheter. Det er i seg selv en fallitterklæring at Norge ikke klarer å gjennomføre straffen for dem man selv dømmer til fengsel.» Leder, Bergens Tidende

Justisdepartementet vil leie fengselsplasser i Nederland og har pekt ut Norgerhaven i Veenhuizen som mulig soningssted for 242 fanger for å bøte på kapasitetsproblemer i norsk kriminalomsorg. Kriminaliteten går ned i Norge, som i andre land. Bortsett fra narkotikalovbrudd. Ifølge Statistisk sentralbyrå øker anmeldelser og siktelser for narkotikalovbrudd, og hele 29  prosent av innsatte i fengslene i 2012 hadde narkotikaforbrytelser som hovedlovbrudd. I en kartlegging av innsattes psykiske helse formidles det at seks av ti innsatte oppgir at de er rusavhengige. Undersøkelsen omfattet 900 innsatte og 47 soningsanstalter og underbygger tidligere Fafo-undersøkelser som viser at opp mot 60 prosent av innsatte har rusproblemer; stiftelsen Wayback formidler at 75 prosent av deres medlemmer har rusproblemer. Likevel soner under fem prosent i fengslenes rusmestringsenheter, tre prosent soner på § 12 – altså i behandlingsinstitusjon, og narkotikaprogram med domstolkontroll (ND) som ble etablert som prøveprosjekt og alternativ til fengsel i Bergen og Oslo i 2006, omfattet i 2013 tilsammen 23 personer. Evalueringen av ND viser gode resultater og nedgang i tilbakefallsprosenten for dem som deltar i programmet. Til sammenligning soner 75 prosent av innsatte i fengsler en dom på mindre enn 74 dager, og har ikke krav på rettigheter nedfelt i kriminalomsorgens tilbakeføringsgaranti som helsehjelp, hjelp til rusbehandling, bolig og ettervern m.m. Det er viktig at alle domfelte får gjort opp for seg og gis mulighet til å gå videre i livet, men det er mye Justisdepartementet kan gjøre på hjemmebane for å få ned soningskøen, blant annet å bruke alternativer til soning i fengsel og redusere faktorer som fører til tilbakefall.