Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet forslag til nasjonale fagligeretningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering ved opiodavhengighet samt en supplerende forskri�ft som skal regulere formål, inntak, utskriving og kontrolltiltak knyttet til LAR-behandling. Retningslinjene og forskri�ften har vært ute på høring, og i disse dager behandles høringsinstansenes vurderinger og innspill. Selv om både ret- ningslinjene og forskri�ften har begrenset betydning for rusavhengiges rettigheter i behandlingsapparatet, er det maktpåliggende at denne gruppen sikres et helhetlig og likeverdig helsetilbud. Det er derfor positivt at helsemyndighetene fremmer rehabilitering og ikke rusfrihet som målsetting for LAR-behandlingen, og vektlegger at både innskriving og utskriving skal være basert på medi-sinsk-faglige vurderinger. Samlet sett betyr det at det legges opp til lavere terskel for å komme i behandling og høyere terskel for å skrives ut av behandling. Som et ledd i normalisering av rusbehandling er dette viktig. Desto underligere fremtrer forslaget om ansvarsfordeling der all beslutningsmakt er lagt til spesialisthelsetjenesten som skal delegere behandling til primærhelsetjensten i stedet for at nivåene anses som likeverdige samhandlingspartnere. Dette bidrar til å opprettholde LAR-behandling som en form for særomsorg som skiller seg klart ut fra alle andre behandlingsformer i norsk helsevesen. Tiden bør nå kunne være moden for å slippe fastlegene til i rusbehandling og begynne å differensiere mellom behandlingsbehov. Ikke alle vil ha behov for tverrfaglig tilnærming innenfor LAR-systemet.

ASTRID RENLAND

Religion og rus: opium for eller til folket...

Sitatet:

«Vi må være åpne for alt fra Jesus til å bruke heroin i behandling.»

Trine Skei Grande, Venstre