Regjeringen vil gjøre loven om sprøyterom permanent, og Helse- og omsorgs- departementet jobber med et høringsutkast som skal sendes ut i løpet av oktober. I følge helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen skal tjenestetilbudet finansieres på lokalt plan, men kommunene skal ikke pålegges å opprette sprøyterom. Samtidig varsler byrådet i Oslo kommune at de vil avvikle sprøyterommet, og begrunner det med at tilbudet når ut til en svært liten gruppe av brukere – en omdisponering av midlene vil komme flere brukere til gode, mener man. Under Felttiltakenes fagkonferanse som ble avholdt i Oslo i september, formidlet ansatte på sprøyterommet et annet bilde. Med nye og bedre lokaler har sprøyterommet blitt mer tilgjengelig for brukerne. Gjennomsnittet i september var 66 injeksjoner per dag. De begrensete åpningstidene gjør at helgedagene trekker ned snittet, og på hverdager settes mellom 70 og 90 injeksjoner. Det kan vanskelig hevdes at dette er underforbruk av tilbudet. I tillegg driver de ansatte ustrakt bistand i form av sårstell og henvisninger til det øvrige helse- og sosialapparatet. Det er altså sterke indikasjoner på at sprøyterommet har etablert seg som et viktig tilskudd til de øvrige skadereduksjonstilta- kene for injiserende brukere i Oslo. Rusfeltet er ikke et prioritert satsningsområde for kommunene, og helseministeren bør derfor være seg sitt ansvar bevisst; han bør sørge for at ikke bare loven, men også tilbudet blir permanent.

ASTRID RENLAND

R’n i Legemiddel Assistert Rehabilitering?

Sitatet:

«Benzodiazepiner er noe fanden har skapt.»

Overlege Christian Hvidt, Felttiltakenes fagkonferanse i Oslo