Eva Bjerkholt er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes spesialområde er utdanningsforskning, veiledning og samarbeid mellom utdanning og yrke. Hun leder det nasjonale nettverket for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole bestående av forskere fra alle lærerutdanningsinstitusjonene i landet, og hun leder nettverket for overgang fra utdanning til yrke og veiledning av nyutdannede lærere i Norden. Hun har skrevet boka Profesjonsveiledning fra praktisk virke til teoretisk felt.

Halvor Bjørnsrud er dr.polit. og professor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Arbeidsområdene hans ligger innenfor tilpasset opplæring, inkludering, utdanningsledelse og skoleutvikling. Et spesielt aktuelt tema innenfor forskningsarbeidene er læreres læring gjennom skolebasert kompetanseutvikling. Han har utgitt flere bøker om reformarbeid i skolen. Blant disse er Skoleutvikling (2009) og Den inkluderende fellesskolen (2014). Forfatteren har redigert flere antologier og skrevet artikler både nasjonalt og internasjonalt innenfor de ovennevnte temaene.

Liv Gjems er dr.polit. og ansatt som professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes forskningsinteresser er knyttet til læring i ulike kontekster, fra barnehage til skole, høgskole og universitet. Gjems har ledet flere prosjekter finansiert av Norges forskningsråd relatert til sosiokulturelle perspektiver på læring. Hun har skrevet flere bøker og en rekke artikler nasjonalt og internasjonalt om barns læring om språk og gjennom språk, læring gjennom veiledningssamtale og læring som samkonstruksjon av kunnskap i klasserommet.

Reidun Larsen er universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Arbeidsområdene hennes ligger innenfor barnehagelærerutdanningen og videreutdanninger for barnehagelærere. Hennes forskningsinteresser er knyttet til de yngste barnas plass i barnehagelærerutdanningen, ettåringers oppstart i barnehagen, prosjektarbeid med de yngste barna, pedagogisk utviklingsarbeid, undervisningskvalitet og gode overganger for barn.

Stein Laugerud er cand.polit. og førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han jobber i grunnskolelærerutdanningen for 1–7. Hans faglige interesser er sentrert rundt temaene skolebasert kompetanseutvikling, styring og ledelse i skolen, mangfold, begynneropplæring, fjernundervisning og undervisning i høyere utdanning. Laugerud har publisert artikler og fagbøker innenfor de ovennevnte temaene.

Hilde Therese Løvig-Larsen er universitetslektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes forsknings- og interesseområder er småbarnspedagogikk og rom, arkitektur og fysisk miljø i barnehagen.

Janne Madsen er professor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes undervisnings- og forskningsinteresser retter seg mot skoleutvikling og samarbeidet mellom lærerstudenter og lærerutdannere i praksisfeltet og ved høyskolen. Begynneropplæring, utforskende undervisning og veiledning, alt sett i lys av sosiokulturell teori, er tre sentrale, teoretiske felt i arbeidet hennes.

Marit Elisabeth Stenshorne er førstelektor i pedagogikk og skoleutvikling ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har arbeidet i grunnskolen i 14 år, både som lærer, spesialpedagog og innenfor skoleledelse. Arbeidsområdene hennes er knyttet til undervisning, veiledning og koordinering ved master- og videreutdanning. Hun har kompetanse innenfor spesialpedagogikk, utdanningsledelse og skoleutvikling. Strategier fra aksjonsforskning og aksjonslæring er temaer publisert i forskning om skoleutvikling innenfor blant annet skolebasert kompetanseutvikling med vekt på aksjonslæring.

Hilde Sofie Stokke er førstelektor i spesialpedagogikk ved universitetet i Sørøst-Norge. Hennes fag- og forskningsinteresser er knyttet til utvikling av det spesialpedagogiske fagområdet. Hennes forskning handler om samarbeid mellom utdanning og yrke og læringsforutsetninger knyttet til arbeidsminne. Spesialområder er barn og unges deltakelse, inkluderende spesialundervisning, mestring og motivasjon knyttet til læring og atferd / psykisk helse.

Kristin Rydjord Tholin er dosent i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Arbeidsområdene hennes ligger innenfor pedagogikk i barnehagelærerutdanningen, masterutdanning i ledelse og i universitets- og høgskolepedagogikk. Hennes forsknings- og utviklingsarbeider er knyttet til undervisnings- og utdanningskvalitet, barnehagelærerutdanningen, omsorg i barnehagen og profesjonsetikk for barnehagelærere. Hun har publisert en rekke artikler både nasjonalt og internasjonalt om ovennevnte temaer og skrevet bøker rettet mot barnehagelærerprofesjonen og barnehagelærerutdanningen.

Mattias Øhra er universitetslektor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hans forskningsinteresser er profesjonsutvikling og didaktikk, ungdom, utdanningssosiologi, sosiale medier, organisasjonslæring og ledelse. Han har ledet flere skoleutviklingsprosjekter og er en mye brukt foreleser innenfor ulike temaer innenfor sine forskningsinteresser.