Å verdsette selskaper er en aktivitet forbundet med stor usikkerhet. Regnskapsinformasjon kan og bør brukes for å redusere denne usikkerheten. Artikkelen tar utgangspunkt i to av de mest anerkjente metodene for verdsetting: fri kontantstrømmetoden og økonomisk fortjenestemetoden. I artikkelen viser en hvordan regnskapet kan omarbeides og hvordan det omarbeidede regnskapet direkte og indirekte kan brukes i forbindelse med verdsettingen. I motsetning til den tradisjonelle regnskapsoppstillingen, er det omarbeidede regnskapet direkte tilpasset verdsettingsmetodene. Således kan en hevde at det omarbeidede regnskapet har «verdirelevans».

Nøkkelord: verdsetting, korrigering av regnskapet, økonomisk fortjeneste, fri kontantstrøm