Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 73)
av Inger Johanne Pettersen
TEMA Turistnæringen i en endringstid
Sårbar næring i usikre tider
Turistnæringen møter pandemien
(side 74-82)
av Inger Johanne Pettersen
Sammendrag

Mange spør nå om reiselivet i Norge er rigget for framtida. Fungerer dagens destinasjonsledelse og samspillet mellom næringsaktører, kommuner og lokalsamfunn godt nok? Eller er det en form for «systemsvikt» i evnen til å håndtere turismens utvikling? I denne artikkelen diskuteres også hvilke utfordringer næringen står foran etter pandemien som i mars 2020 skaper den alvorligste krisen i næringens historie.

Opplevelsesturismens bærekraftutfordring
Voksesmerter eller systemsvikt?
(side 83-90)
av Ann-Jorid Pedersen
Sammendrag

Den opplevelsesbaserte verdiskapingen1 har økt betydelig siden årtusenskiftet. I Norge skaper satsningen på opplevelsesturisme store verdier i en rekke regioner. Norsk reiseliv bidrar i dag med flere arbeidsplasser enn olje, fiskeri og landbruk til sammen. Alle prognoser for videre utvikling av internasjonal turisme spår dessuten fortsatt vekst.2 Samtidig viser analysene av forbruksmønstre i velutviklede land at forbruket dreies fra varer og ting til smarte tjenester og meningsfulle opplevelser.3 Dette er gode nyheter for reiselivs-Norge. Men i horisonten tårner det seg opp mørke skyer. Vi ser allerede konturene av et forvaltningssystem som svikter, organiserings- og forretningsmodeller som sprekker, aktører som ikke evner å sikre en ansvarlig markedsføring og reisemål som lekker verdier i stor stil. Få reisemål kan foreløpig svare på hvordan de synliggjør, måler og regner hjem kostnadene ved å bruke natur, kultur og lokalsamfunn som råvarer for den hurtigvoksende opplevelsesbransjen. Med en varslet vekst av betydelig omfang, kan både ressursbruk og ressursforvaltning lett komme ut av kontroll innenfor dagens systemer. Skal vi sikre en bærekraftig reiselivsframtid, er vi derfor nødt til å finne gode løsninger i tide.

Uenighet om bærekraftig turisme
Konkurrerende verdiordener blant aktører
Vitenskapelig publikasjon
(side 91-104)
av Frank Lindberg
Sammendrag

Denne artikkelen bidrar med ny kunnskap om bærekraftig turisme ved å avdekke hvordan spenninger og uenigheter oppstår mellom interessenter i en norsk destinasjon. Dette gjør vi ved å undersøke hvordan aktører appellerer til et spekter av normative verdiordener når de begrunner hva slags praksis som fører til bærekraftig utvikling. Ved hjelp av fransk pragmatisk sosiologi avdekker vi tre konkurrerende bærekraftregimer: profesjonelt markedsregime («industrien må profesjonaliseres og markedet utvikles»), velferdsregime («turismen må forbedre samfunnet og beboernes velferd»), samt et aktivistregime («respekt for naturen har prioritet»). Vårt argument er at en klargjøring av bærekraftregimer og underliggende verdiordener kan være viktig for å forstå diskusjoner og disputter mellom destinasjonens aktører. Dette fordi argumenter ofte er tilslørte for involverte parter i utviklingen av bærekraftig turisme. Vi diskuterer implikasjoner av våre funn og viser hvordan involverte interessenter i utviklingsprosesser kan søke kompromiss uten at en av de dominerende regimene «vinner».

Vitenskapelig publikasjon
(side 105-121)
av May Kristin Vespestad & Odd Birger Hansen
Sammendrag

Verdifulle opplevelser står sentralt i turismenæringen og har betydning både for bedrift og kunde. Denne artikkelen tar for seg hvordan verdi kan forstås fra både kunde- og bedriftsperspektiv. Studien sammenholder finansiell verdi og kundeverdi gjennom kvalitativ analyse av regnskaper og kundeomtaler for to reiselivsbedrifter med fokus på opplevelser. Analysen av kunders opplevde verdi, synliggjør hvilke elementer av opplevelsen som bidrar til verdi for kunden. Studien viser at det å sammenholde kundeverdi og bedriftsverdi kan føre til en bredere forståelse av verdiskapingen i bedriften. Dette kan igjen medvirke til en bevisstgjøring knyttet til verdiskaping og finansielle prestasjoner i små bedrifter. Studien bidrar i så måte teoretisk ved å knytte sammen to ulike faglige perspektiv. Praktisk bidrar studien til å vise hvordan bedrifter kan bruke informasjon om kunders opplevde verdi til å utvikle kundeopplevelsen. Dette vil kunne få en betydning for finansielle prestasjoner ettersom det gir et klarere bilde på hva kunden oppfatter som verdiskapende.

Opplevelseskvalitet
Et faglig rammeverk for kvalitetsvurdering og ‑utvikling i opplevelsesbasert reiseliv
Vitenskapelig publikasjon
(side 122-137)
av Dorthe Eide
Sammendrag

Artikkelen foreslår, beskriver og eksemplifiserer et faglig rammeverk for vurdering av opplevelseskvalitet. Det argumenteres imot å bruke begrep og måling utviklet for tradisjonelle funksjonelle tjenester, fordi opplevelsesprodukter har annen natur og kundemotivasjon. Fem hoveddimensjoner inngår, hver med indikatorer. Dimensjonene er kundereise, opplevelsesrom, kunde-interaksjoner, historiefortelling og dramaturgi. Noen bærekraftelementer er integrert i dimensjonene. Rammeverket skal inngå i et kvalitetssystem for opplevelsesbasert reiseliv med vekt på natur, kultur og måltidsbaserte opplevelser. Forsknings- og praksisbasert kunnskap er anvendt og utviklet basert på litteraturgjennomgang og interaktiv samskaping mellom forskere og bedrifter. Det ble benyttet workshops og en spiralprosess der prototyper ble konkretisert, testet og evaluert. Samtidig fikk bedrifter evaluert ett eller flere opplevelsesprodukt. Artikkelen starter med en kort introduksjon om opplevelser og opplevelseskvalitet, og avsluttes med en kort drøfting og noen implikasjoner.1

Spreiing av idear
Korleis bidreg regionale innovasjonsnettverk til omsetjing av idear?
Vitenskapelig publikasjon
(side 138-152)
av Veronika Trengereid
Sammendrag

Artikkelen undersøker korleis nettverk kan fremje spreiing av idear. Den praksisbaserte tilnærminga til innovasjonsnettverk vert kombinert med skandinavisk translasjonsteori. Studien byggjer på kvalitative data som er samla inn frå eit tidlegare reiselivsnettverk i Søraust-Norge, og som vert analysert ved hjelp av spiralcasemetoden. Artikkelen viser korleis nettverk og nettverksleiinga speler ei aktiv rolle i spreiing av idear som kjem frå andre bransjar, og korleis dei kan styrkje vidare spreiing internt i nettverket gjennom å bidra til lokal omsetjing blant anna ved å utvikle artefaktar og bruke pilotbedrifter. Artikkelen viser også korleis innovasjonsresultata til medlemmane kan vere med på å bidra til å spreie innovative idear både internt i nettverket og til andre bransjar, gjerne støtta av eksterne aktørar.

(side 153-163)
av Arild Røkenes & Sigmund Andersen
Sammendrag

Artikkelen er basert på funn i et forsknings- og innovasjonsprosjekt hvor målet var utvikling av et risikostyringssystem for naturbasert reiseliv. Det er brukt ulike kvalitative metoder. Funn indikerer at næringen har unike utfordringer knyttet til nødvendigheten av å bevare natur, at sikkerhet utfordres av opplevelsesaspektet hvor det kan være høy aksept for risiko og krysspress, og hvor sikkerhet utfordres av økonomi og gjestenes tid. Løsningene er knyttet til oppbygging av gode prosedyrer og guidelines og kompetanseheving.

(side 164-174)
av Liv Bente Hannevik Friestad & Kristin Wallevik
Sammendrag

Handelshøyskolene møter i dag økende krav til kvalitet og stadig mer internasjonal konkurranse. Dette er noe av bakgrunnen for at handelshøyskoler gjennomfører internasjonal akkreditering av både institusjon og studier/program. Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder (UiA) ble akkreditert vinteren 2019. Akkrediteringen er et resultat av langsiktig, målrettet og hardt arbeid fra ledelse og ansatte ved Handelshøyskolen. Arbeidet var også godt forankret hos ledelse og styrende organ ved universitetet. Akkrediteringen signaliserer blant annet at Handelshøyskolen ved UiA har høy kvalitet i studieprogram og faglig stab, samt solide systemer og prosesser for kontinuerlig forbedring. Denne artikkelen oppsummerer bakgrunnen for at Handelshøyskolen valgte å søke AACSB-akkreditering, og presenterer erfaringer og tanker om hva man har oppnådd og hvor veien går videre.

Ansvarlig Redaktør

Inger Johanne Pettersen, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktører

Ragnhild Kvålshaugen, professor, Handelshøyskolen BI

John Chr. Langli, professor, Handelshøyskolen BI

Lars Inge Pettersen, partner, KPMG

Finn Espen Sellæg, partner, EY

Gry Skorpen, finanssjef, Ferd AS

Frode Sættem, professor, NHH – Norges Handelshøyskole

Redaksjonssekretær

Marit Rokkones

Design og sats: Tekstflyt AS

Trykk: 07 Media AS

Omslagsdesign: KORD

ISSN print: 1501-0074

ISSN online: 1504-2871

DOI: 10.18261/issn.1504-2871

© Universitetsforlaget 2019

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside (www.idunn.no/pof). Alle bidrag sendes elektronisk til redaksjonssekretæren.

Abonnement

Papirabonnement: Institusjon kr 1649, privat kr 1164, student kr 539.E-abonnement: Institusjon kr 1649, privat kr 1164.

Henvendelser om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00. E-post: journals@universitetsforlaget.no. Abonnement kan også bestilles på https://www.idunn.no/pof.

Annonsering

Vennligst ta kontakt med markedskonsulent Jelena Doublinskaia. Telefon: 480 03 031. E-post: jelena.doublinskaia@universitetsforlaget.no.

Rettigheter

Publisering i Praktisk økonomi & finans er underlagt bestemmelsene i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift utarbeidet av Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Verket utgis i tidsskriftets papirutgave og i digital utgave på Universitetsforlagets tidsskriftdatabase Idunn. Det utbetales ikke honorar og det forutsettes at verket ikke er publisert tidligere i andre sammenhenger. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon