En mindre påaktet form for regnskapsmanipulering er å skjule deler av ordinære driftskostnader i spesielle eller unormale poster for å kunne fremvise et bedre kjerneresultat, dvs. driftsresultat før spesielle poster. Incentivene til å utføre slik klassifikasjonsendring eller -skifting (classification shifting) knyttes til oppfatningen om at brukerne vektlegger ulike poster i resultatregnskapet ulikt, og at det f.eks. er lettere å innhente kapital når man i forkant kan fremvise et godt kjerneresultat. Denne studien undersøker om omklassifisering av ordinære kostnader til spesielle kostnader synes å foregå i Norge før børsnoterte selskaper innhenter kapital. Resultatene indikerer at dette skjer ved utstedelse av egenkapital, men ikke ved opptak av finansiell gjeld.

Nøkkelord: regnskapsmanipulering, klassifikasjonsskifting, kapitalutvidelser