Fremtidens betalingsløsninger og hvordan teknologiutvikling og digitalisering påvirker betalingsløsningene er hovedtema for dette nummer av Praktisk økonomi & finans. Det skjer mye innen dette området, og snart er vi kanskje på vei inn i det kontantløse samfunnet. Utviklingen skjer raskt, og på mange områder vil muligheten ny teknologi gir og anvendelsen av teknologien ligge foran lovverket på området. Clint Sookermany ser nærmere på hva et kontantløst samfunn vil innebære og om vi er klar for det som ligger foran oss. En av de regulatorisk viktigste driverne bak den utvikling som har funnet sted er betalingstjenestedirektivet (PSD). Janne B. Saltkjel ser nærmere på hva det nye betalingstjenestedirektivet PSD2 vil kunne innebære for aktørene i det norske markedet.

Samarbeid om digital infrastruktur mellom sentrale aktører i den norske verdikjeden for bank og finans har vært en viktig forutsetning for å skape forbrukervennlige betalingstjenester. Ny lovgivning vil kunne innebære ytterligere innovasjon og konkurranse, og det er en økende trend i retning av løsninger som benevnes Open Banking hvor bankene samarbeider med hverandre og tredjeparter om produksjon og/eller distribusjon av sine produkter og tjenester for å vinne kampen om kundene. Lars E. Fjørtoft, Håvard Presttun og Kim Tvedt går i sin artikkel nærmere inn på hva Open Banking er og hva det vil kunne bety for norske bedrifter i dag, samt hvordan morgendagens Open Banking kan komme til å bli. Et forhold som mange aktører er opptatt av er hvordan risikobildet vil kunne påvirkes som følge av nye betalingsløsninger. Eirik Øsebak og Frank Horntvedt diskuterer og ser nærmere på hvordan nye betalingsløsninger som er på vei inn i det norske markedet vil kunne påvirke risikobildet til aktører i forbrukermarkedet.

Et annet spennende tema er sammenhengen mellom boligbygging og boligpriser. Trond-Arne Borgersen og Bjørnar K. Kivedal har sett nærmere på hvordan boligbygging egentlig reagerer på økte boligpriser og på sammenhengen mellom igangsetting av boliger og boligprisvekst i ulike boligmarkedssegmenter. Dette heftet avsluttes med en spennende artikkel som er kalt «Hvem er smartest på Oslo Børs?». I denne artikkelen ser Sturla L. Fjesme nærmere på påstanden om at investorer burde plassere pengene sine i veldiversifiserte indeksfond siden det ikke er mulig å slå markedsporteføljen gjennom aksjeanalyse.

God lesning!