I den senere tid er det fremsatt mange påstander i norske medier om at investorer burde plassere pengene sine i velldiversifiserte indeksfond da det ikke er mulig å slå markedsporteføljen allikevel (passive investeringer); se for eksempel Havnes (2017). Pedersen (2018) argumenterer imidlertid for at det er mulig å slå markedsporteføljen gjennom aksjeanalyse (aktive investeringer). Å sammenligne aktiv og passiv forvaltning er imidlertid vanskelig da det krever detaljerte data på mange investorers porteføljeinvesteringer over tid. I denne artikkelen observerer jeg 87 143 forskjellige investorer med 2.7 millioner månedlige investorporteføljer på Oslo Børs over 14 år. Jeg finner at investorer uten spesielle evner til å analysere er best tjent ved å plassere pengene sine i veldiversifiserte indeksfond eller hos andre aktive forvaltere. Investorer som er antatt flinkere til aksjeanalyse øker imidlertid risikojustert meravkastning fra aktiv forvaltning. Dette er et viktig funn da det viser at aktiv porteføljeforvaltning kan gi en positiv risikojustert meravkastning når investorer analyserer markedet før de investerer.

Nøkkelord: individuelle investorer, internasjonale investeringer, porteføljeoptimering