Vi analyserer effektene av økningen i sukkeravgiften for produktgruppene brus og sjokolade. Som referansekategorier benytter vi vann- for brus-, og snacks- for sjokolade. Vi benytter standard forskjell-i-forskjell modeller, og analyserer et større datasett for transaksjoner på butikknivå. Data foreligger på produktnivå, aggregert til ukenivå for ulike avstandsregioner til nærmeste svenske butikk. Vi finner tre hovedresultat: (i) Avgiftsøkningen er fullt overveltet på sjokolade-, men bare delvis på brusprodukter (45 %). (ii) Overveltingsgraden er heterogen og avhenger av avstand til nærmeste svenske butikk og produktkarakteristika. (iii) For brus reduseres kvantum relativt til førperiode og referansegruppe med 11 %, for sjokolade med 23 %. Dette indikerer at begge produktgrupper møter elastisk etterspørsel. Estimatene overestimerer imidlertid den faktiske reduksjonen i konsum, ettersom økte priser kan føre til at flere kunder velger å handle i utlandet.1

Nøkkelord: avgiftsovervelting, kvantum- og prisrespons, sukkeravgift og grensehandel