Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 257)
av Finn Espen Sellæg
TEMA Regnskap og skatt
(side 258-269)
av Finn Espen Sellæg & Lars Ragnar Vigdel
Sammendrag

I denne artikkelen gir vi en oversikt over endringer innenfor IFRS på kort og lang sikt. Artikkelen gir en oversikt over endringer med effekt for 2018-regnskapet og hvilke endringer som gjelder for 2019 og senere, samt en kort kommentar om pågående prosjekter i IASB. Artikkelen utgis årlig i temanummeret Regnskap og Skatt av PØF, og oppdateres i forhold til nyheter fra siste år.

(side 270-281)
av Anfinn Fardal
Sammendrag

Leie av fast eiendom er sentralt for mange i implementeringen av IFRS 16 Leieavtaler og berører de fleste virksomheter; fra detaljhandel til banker til medievirksomheter. Avtaler om leie av fast eiendom medfører flere praktiske regnskapsutfordringer for leietaker; den underliggende eiendelen har en stor verdi, leieavtalen kan være langvarig, det kan være komplisert å fastsette diskonteringsrenten, leieavtalen kan inneholde opsjoner og justeringsmekanismer, og kontrakten kan inneholde både leiekomponenter og «ikke-leie-komponenter». Videre vil leietakere erfare at den nye standarden i vesentlig grad endrer regnskapsføringen av leieavtaler for fast eiendom og påvirker mange nøkkeltall. En vellykket implementering av standarden krever derfor en god forståelse av standarden og av leiekontraktene. I det følgende gis det en oversikt over de mest sentrale spørsmålene som leietaker av fast eiendom bør vurdere.

(side 282-291)
av Kjetil Rimstad
Sammendrag

Kryptovaluta kan knyttes til den generelle digitaliseringen av samfunnet. Digitaliseringen introduserer nye muligheter for gevinst og tap. Kryptovaluta blir av mange sett på som spesielt risikabelt. Når Skrue McDuck, verdens rikeste and, tømmer pengebingen for å investere i kryptovaluta er det tegn på at det kanskje er på tide å investere litt tid på å forstå begrepet. Regnskapsføring av kryptovaluta er dessuten heller ikke rett frem.

(side 292-311)
av Geir Moen, Anna Pettersen & Nicolai Cappelen
Sammendrag

International Accounting Standards Board publiserte den 18. mai 2017 den nye standarden for forsikringskontrakter IFRS 17. Det har gått ett og et halvt år siden standarden ble publisert og klokken tikker fort mot standardens implementeringstidspunkt 1. januar 2021. Mange forsikringsselskaper har startet implementeringsarbeidet og har identifisert en rekke problemstillinger å jobbe videre med. Denne artikkelen belyser noen av de utfordringer et implementeringsprosjekt typisk vil stå overfor, både av regnskapsfaglig og data/systemmessig art.

(side 312-326)
av Finn Kinserdal
Sammendrag

Nøkkeltall som likviditetsgrad, egenkapitalandel og nettoresultatgrad har vært mye brukt i regnskapsanalyse, bl.a. av banker i kredittgivning. Disse nøkkeltallene inngikk også i konkursprediksjonsmodellene utviklet av Beaver, Altman og Ohlson på 1960, -70 og -80-tallet. Regnskapsreglene var imidlertid helt annerledes da enn under dagens IFRS-regler. Masterstudenter ved NHH, veiledet av Knivsflå og undertegnede, har derfor retestet hhv. Altmans og Ohlsons modeller med data fra norske selskaper, og i tillegg erstattet de opprinnelige nøkkeltall med alternative nøkkeltall. De alternative nøkkeltallene er konstruert med basis i inngående kjennskap til IFRS-reglene og diskusjon om svakheter/styrker med de opprinnelige, benyttede nøkkeltall. Analysene1 bekrefter at alternative nøkkeltall gir vesentlig bedre konkursprediksjon enn de tradisjonelle. Kanskje på tide å revurdere om du, banker og andre regnskapsanalytikere fortsatt vil bruke egenkapitalandel, likviditetsgrad og nettoresultatgrad i regnskapsanalysen? Artikkelen vil først gjennomgå de mest kjente konkursprediksjonsmodellene. Deretter gis en kritikk av de mest benyttede nøkkeltall i konkursprediksjon, og det fremmes alternative nøkkeltall som kan gi bedre konkursprediksjon under IFRS. Til slutt gjennomgås testene og resultatene utført med opprinnelige og alternative nøkkeltall.

Øvrig artikkel
(side 327-338)
av Ingrid Hvidsten, André Istad Johansen & Hans Jørgen Bender
Sammendrag

I 2017 ble arbeidsmiljølovens varslervern presisert og skjerpet. Alle arbeidstakere har rett, og i noen tilfeller en plikt, til å varsle om «kritikkverdige forhold» på arbeidsplassen. Varslere er vernet gjennom strenge regler som pålegger arbeidsgiver å legge til rette for varsling, og blant annet verne varsleren mot gjengjeldelse. Samtidig må arbeidsgiver overholde sine vanlige arbeidsgiverplikter både overfor varsleren og øvrige ansatte – også ansatte som det er varslet mot – gjennom hele varslingssaken og for fremtiden. Artikkelen gjennomgår de juridiske forpliktelsene arbeidsgiver har til å forebygge kritikkverdige forhold på arbeidsplassen og i forbindelse med håndtering av varslingssaker, og peker på noen praktiske problemer og mulige løsninger.

Ansvarlig Redaktør

Inger Johanne Pettersen, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktører

Ragnhild Kvålshaugen, professor, Handelshøyskolen BI

John Chr. Langli, professor, Handelshøyskolen BI

Lars Inge Pettersen, partner, KPMG

Finn Espen Sellæg, partner, EY

Gry Skorpen, finanssjef, Ferd AS

Frode Sættem, professor, NHH – Norges Handelshøyskole

Redaksjonssekretær

Marit Rokkones

Design og sats: Laboremus Sandefjord AS

Trykk: 07 Media AS

Omslagsdesign: KORD

ISSN print: 1501-0074

ISSN online: 1504-2871

DOI: 10.18261/issn.1504-2871

© Universitetsforlaget 2018

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside (www.idunn.no/pof). Alle bidrag sendes elektronisk til redaksjonssekretæren.

Abonnement

Papirabonnement: Institusjon kr 1599, privat kr 1129, student kr 539.E-abonnement: Institusjon kr 1599, privat kr 1229.

Henvendelser om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00. E-post: journals@universitetsforlaget.no. Abonnement kan også bestilles på https://www.idunn.no/pof.

Annonsering

Vennligst ta kontakt med markedskonsulent Jelena Doublinskaia. Telefon: 480 03 031. E-post: jelena.doublinskaia@universitetsforlaget.no.

Rettigheter

Publisering i Praktisk økonomi & finans er underlagt bestemmelsene i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift utarbeidet av Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Verket utgis i tidsskriftets papirutgave og i digital utgave på Universitetsforlagets tidsskriftdatabase Idunn. Det utbetales ikke honorar og det forutsettes at verket ikke er publisert tidligere i andre sammenhenger. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon