Gjennom analyser av kostnadsdata fra leverandørselskaper dokumenterer vi i denne artikkelen at oljeselskaper (heretter operatører) i perioden 2010 til 2015 betalte 26 prosent mer enn riggselskaper ved bestilling av tilnærmet identiske produkter. Analysen viser at den betydelige kostnadsdifferansen i stor grad samvarierer med dokumentasjons- og spesifikasjonskrav, og i mindre grad med økte marginer hos leverandørindustrien. Intervjuer med leverandørbedrifter bekrefter dette. Analysen viser viktigheten av at operatørene fortsetter arbeidet med standardisering. Uten økt bruk av felles standarder på tvers av operatører og riggselskaper, vil en gå glipp av storskalagevinster. Videre må operatørene endre utformingen av kontrakter med totalleverandører, slik at de ikke lenger har insentiver til å pålegge unødvendig høye sikkerhetskrav. Arbeidet er finansiert gjennom PETROSAM 2 programmet1 i Norges Forskningsråd, samt gjennom økonomiske bidrag fra GCE Node, Norsk Industri og Norges Rederiforbund.

Nøkkelord: oljeselskapers dokumentasjons- og spesifikasjonskrav, kostnadsdrivere på norsk sokkel, standardisering, stordriftsfordeler