Verdsettelse i erstatningssaker er aktualisert ved at Høyesterett i desember 2014 senket kapitaliseringsrenten fra 5 % til 4 % realrente. Dette medfører høyere erstatningsutbetalinger i en rekke sammenhenger – også i forbindelse med ekspropriasjon. Det er likevel mange juridiske forhold i slike saker som kan virke lite intuitive fra et økonomisk synspunkt og viktige økonomiske resonnementer som er utfordrende å forstå for jurister. Dette er lite kommentert i både juridiske og økonomiske fagtidsskrifter. Denne artikkelen drøfter relevante forhold om kapitaliseringsrenten ved erstatningsrettslig verdsettelse for å hjelpe økonomer til bedre å forstå juss slik at de kan anvende økonomiske resonnementer under de rette forutsetninger når de er involvert i slike saker. I tillegg vil artikkelen hjelpe jurister til bedre å forstå de økonomiske implikasjonene av jussen. Dette kan bidra til at skjønnsretten baserer seg på økonomiske forutsetninger, noe som er avgjørende for at det gjennomføres på en juridisk riktig måte.

Nøkkelord: kapitaliseringsrente, erstatning, ekspropriasjon, påregnelighet, verdsettelse