Vi presenterer analyseverktøyet Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bruker for å beregne effektivitet i norske kommuner. I tillegg analyserer vi faktorer som kan forklare forskjeller i effektivitet mellom kommunene. Analysene viser at effektiviseringspotensialet i barnehage, grunnskole og i pleie- og omsorgssektoren er om lag 13 prosent i 2016. I gjennomsnitt økte effektiviteten med 3,7 % i perioden 2008–2016, men det er stor variasjon på tvers av sektorene. Forskjellene i effektivitet mellom kommuner kan tilskrives både økonomiske og politiske faktorer. Vi finner også at store kommuner gjennomgående har høyere effektivitet enn mindre kommuner, noe som tilsier at kommunesammenslåinger kan gi gevinster ut over klassiske stordriftsfordeler.

Nøkkelord: kommunal effektivitet, produksjon av velferdstjenester, DEA-analyse