Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 3)
av Frode Sættem
TEMA Kommunal tjenesteyting
Å gjete kongens harer?
Om styring av kommunale tjenester på tvers av enheter
Vitenskapelig publikasjon
(side 4-18)
av Inger Johanne Pettersen
Sammendrag

Artikkelen diskuterer økonomiske styringsproblem som oppstår når kommunal tjenesteproduksjon skjer på tvers av enheter. Dette gjelder kommunale helse- og omsorgstjenester i skjæringsfeltet spesialisthelsetjeneste og kommunenes ansvar. Data fra to empiriske studier illustreres ut fra styringsteori for å belyse styringsutfordringer i interorganisatoriske relasjoner. Vi finner at kommunene har mange organisatoriske løsninger som samsvarer med teori om «styringspakker». Dette bør beslutningstakere ha kunnskap om når reformer for offentlig styring gjennomføres.

(side 19-31)
av Lars-Erik Borge & Arnt O. Hopland
Sammendrag

Vi presenterer analyseverktøyet Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bruker for å beregne effektivitet i norske kommuner. I tillegg analyserer vi faktorer som kan forklare forskjeller i effektivitet mellom kommunene. Analysene viser at effektiviseringspotensialet i barnehage, grunnskole og i pleie- og omsorgssektoren er om lag 13 prosent i 2016. I gjennomsnitt økte effektiviteten med 3,7 % i perioden 2008–2016, men det er stor variasjon på tvers av sektorene. Forskjellene i effektivitet mellom kommuner kan tilskrives både økonomiske og politiske faktorer. Vi finner også at store kommuner gjennomgående har høyere effektivitet enn mindre kommuner, noe som tilsier at kommunesammenslåinger kan gi gevinster ut over klassiske stordriftsfordeler.

Innovasjon og samhandling i helsevesenet
En praksisbasert tilnærming
Vitenskapelig publikasjon
(side 32-46)
av Werner Christie, Thomas Hoholm & Bjørn Erik Mørk
Sammendrag

Samhandling har vært et sentralt tema i det norske helsevesenet i over 40 år. Manglende samhandling mellom statlig spesialisthelsetjeneste og kommunal primærhelsetjeneste, mellom og innad i organisasjoner og mellom profesjoner fører til kvalitets- og effektivitetsutfordringer. Til tross for at tiltak knyttet til innovasjon, økonomiske insentiver, organisering og digitalisering har blitt iverksatt, er det fortsatt betydelig rom for bedre samhandling. Med en aldrende befolkning med mer komplekse sykdomsbilder står vi foran utfordringer som gjør det viktig å forstå bedre hva utfordringene kan skyldes og hva som kan være mulige løsninger. Denne artikkelen omhandler kompleksiteten av disse utfordringene, og gir en historisk oversikt over ulike styringslogikker som dels har blitt innført sekvensielt, men som også har virket parallelt. Inn i denne historiske konteksten trekker vi funn fra en nyere praksisbasert studie av endringer i og på tvers av helsevesenets organisasjoner når man introduserer elektroniske meldinger og mobile løsninger. Denne studien viser at når praksiser skal endres skapes det friksjon når ulike styringslogikker er involvert samtidig. Når det gjelder ambisjoner om digitalisering i helsetjenesten ser vi positivt på fremveksten av nye styringslogikker som i større grad støtter bilateral samhandling, delegering av beslutninger og involvering av innbyggere og tjenester på tvers.

Redere, forretningsmenn – og Keynes
Historien om et norsk selskap i Londons finansmarked
Vitenskapelig publikasjon
(side 47-63)
av Bjørn L. Basberg
Sammendrag

Artikkelen gjennomgår historien til det norske hvalfangstselskapet A/S Hektor og hvordan det etablerte det britiske Hector Whaling Company Ltd i London i 1928. Fokus er på slutten av 1920-tallet, og analysen gir ny innsikt i bakgrunnen for internasjonaliseringen av hvalfangstnæringen – og hvordan en opererte i det internasjonale finansmarked.

(side 64-74)
av Erik W. Jakobsen, Erling Kolltveit, Sveinung Fjose, Astrid Marie Skålvik, Aase Seeberg & Anders Merckoll Helseth
Sammendrag

Gjennom analyser av kostnadsdata fra leverandørselskaper dokumenterer vi i denne artikkelen at oljeselskaper (heretter operatører) i perioden 2010 til 2015 betalte 26 prosent mer enn riggselskaper ved bestilling av tilnærmet identiske produkter. Analysen viser at den betydelige kostnadsdifferansen i stor grad samvarierer med dokumentasjons- og spesifikasjonskrav, og i mindre grad med økte marginer hos leverandørindustrien. Intervjuer med leverandørbedrifter bekrefter dette. Analysen viser viktigheten av at operatørene fortsetter arbeidet med standardisering. Uten økt bruk av felles standarder på tvers av operatører og riggselskaper, vil en gå glipp av storskalagevinster. Videre må operatørene endre utformingen av kontrakter med totalleverandører, slik at de ikke lenger har insentiver til å pålegge unødvendig høye sikkerhetskrav. Arbeidet er finansiert gjennom PETROSAM 2 programmet1 i Norges Forskningsråd, samt gjennom økonomiske bidrag fra GCE Node, Norsk Industri og Norges Rederiforbund.

(side 75-85)
av Frode Kjærland & Are Oust
Sammendrag

Verdsettelse i erstatningssaker er aktualisert ved at Høyesterett i desember 2014 senket kapitaliseringsrenten fra 5 % til 4 % realrente. Dette medfører høyere erstatningsutbetalinger i en rekke sammenhenger – også i forbindelse med ekspropriasjon. Det er likevel mange juridiske forhold i slike saker som kan virke lite intuitive fra et økonomisk synspunkt og viktige økonomiske resonnementer som er utfordrende å forstå for jurister. Dette er lite kommentert i både juridiske og økonomiske fagtidsskrifter. Denne artikkelen drøfter relevante forhold om kapitaliseringsrenten ved erstatningsrettslig verdsettelse for å hjelpe økonomer til bedre å forstå juss slik at de kan anvende økonomiske resonnementer under de rette forutsetninger når de er involvert i slike saker. I tillegg vil artikkelen hjelpe jurister til bedre å forstå de økonomiske implikasjonene av jussen. Dette kan bidra til at skjønnsretten baserer seg på økonomiske forutsetninger, noe som er avgjørende for at det gjennomføres på en juridisk riktig måte.

Praktisk økonomi & finans

Tidsskrift for finans, regnskap, skatt

1–2018, årgang 34

www.idunn.no/pof

Ansvarlig Redaktør

Inger Johanne Pettersen, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktører

Ragnhild Kvålshaugen, professor, Handelshøyskolen BI

John Chr. Langli, professor, Handelshøyskolen BI

Lars Inge Pettersen, partner, KPMG

Finn Espen Sellæg, partner, EY

Gry Skorpen, finanssjef, Ferd AS

Frode Sættem, professor, NHH – Norges Handelshøyskole

Redaksjonssekretær

Marit Rokkones

Design og sats: Laboremus Sandefjord AS

Trykk: 07 Media AS

Omslagsdesign: KORD

ISSN print: 1501-0074

ISSN online: 1504-2871

DOI: 10.18261/issn.1504-2871

© Universitetsforlaget 2018

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside (www.idunn.no/pof). Alle bidrag sendes elektronisk til redaksjonssekretæren.

Abonnement

Papirabonnement: Institusjon kr 1479, privat kr 1089, student kr 539.E-abonnement: Institusjon kr 1479, privat kr 1089.

Henvendelser om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00. E-post: journals@universitetsforlaget.no. Abonnement kan også bestilles på https://www.idunn.no/pof.

Annonsering

Vennligst ta kontakt med markedskonsulent Jelena Doublinskaia. Telefon: 480 03 031. E-post: jelena.doublinskaia@universitetsforlaget.no.

Rettigheter

Publisering i Praktisk økonomi & finans er underlagt bestemmelsene i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift utarbeidet av Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Verket utgis i tidsskriftets papirutgave og i digital utgave på Universitetsforlagets tidsskriftdatabase Idunn. Det utbetales ikke honorar og det forutsettes at verket ikke er publisert tidligere i andre sammenhenger. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon