Denne artikkelen gjennomgår en rekke studier som nylig har vært gjennomført om oppkjøp i Norge. De analyserte hvilken innvirkning oppkjøpsinvestorer har på bedriftene de tilegner seg. Etter å ha tatt høyde for bakenforliggende årsaker til oppkjøpsbeslutningen, ser det ut til at bedrifter som blir oppkjøpt av fond med aktiv eierkapital (PE-fond – private equity) forbedrer både sine driftsmessige og økonomiske resultater i forhold til sammenlignbare bedrifter. Det finnes ikke belegg for å si at de økonomiske resultatene blir bedre som følge av økt skatteplanlegging (igjen sett opp mot sammenlignbare bedrifter). Det er også lite som tyder på at oppkjøpsfond er avhengige av formelt styrearbeid for å iverksette disse endringene i bedriftene.

Nøkkelord: oppkjøpsfondene, skatt, aktiv eierkapital, lånefinansiering, PE-finansierte bedrifter, eierstyring og selskapsledelse, oppkjøpsinvesteringer