I denne artikkelen belyses kultur som økonomisk aktør med utgangspunkt i Kulturrådets nye kontor Kreativt Norge. Formålet er å vise at hovedutfordringen for Kreativt Norge er å erstatte den tradisjonstunge nyskapingsfiendtlige kunst versus foretak-diskursen med en oppfatning der kunst/kultur og økonomi/foretak forstås som gjensidig avhengige, komplementære størrelser. Med utgangspunkt i teori om innovasjonssystem og eksempler fra et legemiddelprosjekt, viser artikkelen hvordan kunst og foretak kan forstås som et ensemble av tett sammenvevde kunstneriske og økonomiske aktiviteter. Det empiriske grunnlaget for artikkelen bygger på en retrospektiv casestudie av et innovasjonsprosjekt i et stort industriselskap. Gjennom bruk av denne studien som analogi, bidrar artikkelen med ny innsikt som kan hjelpe aktører som Kreativt Norge til å skape innovative praksiser for kultur som økonomisk aktør.

Nøkkelord: kunst, foretak, kreativitet, innovasjon, ensemble