Denne artikkelen undersøker hvordan et budsjett kan fungere som et verktøy for å balansere kontroll og kreativitet. Artikkelen bygger på en case-studie av en av de største norske festivalene, Olavsfestdagene i Trondheim, og hvordan utformingen og bruken av budsjettet er tilpasset de spesielle egenskapene festivaler har som økonomiske organisasjoner. Funnene i artikkelen støtter tidligere forskning som legger vekt på viktigheten av å balansere kreativitet og kontroll for å kunne styre festivaler på en vellykket måte. Denne studien gir dermed kunnskap om hvordan ledere bruker budsjetter til å kombinere styring og kontroll med kreativitet og dynamiske tilpasninger.

Nøkkelord: budsjett, kreativitet, interaktiv og diagnostisk bruk av styringsverktøy, festivaler