For å håndtere klima- og miljøutfordringene må vi endre vårt tankesett og handlingsmønster. Dersom et grønt skifte skal realiseres, må endringene også skje i det rettslige rammeverket. Artikkelen tar oss gjennom miljøforvaltningsrettens ulike epoker og viser hvordan jussen har utviklet seg for å sikre bedre ivaretakelse av miljøhensyn. Den viser imidlertid at vi fremdeles ikke har tilstrekkelige rettsmidler for å operasjonalisere de miljøpolitiske målsetninger. På denne bakgrunn diskuteres enkelte tiltak som kan bidra til et grønt skifte i jussen.

Nøkkelord: bærekraftig utvikling, det grønne skiftet, forvaltning, juss, miljø