Artikkelens første del gir en beskrivelse av forskjellene i den regnskapsmessige håndteringen av goodwill etter henholdsvis GRS og IFRS. Den største forskjellen ligger i at goodwill skal avskrives etter GRS, mens bokført verdi av goodwill etter IFRS kun testes for nedskrivning. I artikkelens andre del blir det gitt en oversikt over den viktigste empiriske forskningen omkring nytteverdien av de ulike tilnærmingene. Denne investororienterte gjennomgangen viser at avskrivninger av goodwill har liten informasjonsverdi når fokuset er verdsettelse av egenkapitalen. Når det gjelder nedskrivninger av goodwill under IFRS er litteraturen ikke entydig; noen empiriske studier viser at slike nedskrivninger inneholder verdirelevant informasjon for investorer, mens andre studier antyder at goodwillnedskrivninger er resultatet av opportunistisk lederatferd.

Nøkkelord: goodwill, avskriving, nedskriving, opportunisme, regnskapsmanipulering, verdirelevans, beslutningsnytte