Det er komplisert å holde seg à jour med alle lover og forskrifter som stadig endres og påvirker vanlige menneskers hverdag. Tilsynelatende er det forventet at menigmann skal sette seg inn i og forstå alle de finurlige endringene i reglene som spesialister på begrensede områder egner hele sin intellektuelle kapasitet til å utforme.

Vi kan ikke gi noen full oversikt i dette nummeret av Praktisk økonomi & finans, men har valgt å legge hovedvekten på pensjon. Det blir viktigere og viktigere å få forståelse av hvorledes man kan sikre en fornuftig økonomi i alderdommen og bevisstgjøre at planleggingen må starte tidlig. Vi har valgt å ta med en oversiktsartikkel som heter «En innføring i pensjonssystemet». Veldig mange sitter med flere fripoliser etter jobbskifte og endring av pensjonsordning. Hva man bør vite om fripoliser har fått en egen behandling. Innskuddspensjon er den rådende pensjonsordning i flere og flere bedrifter, og gjør det mye mer oversiktlig og forutsigbart for arbeidsgiverne, men stiller arbeidstakerne overfor flere vanskelig valg og mer usikkerhet. For personlige næringsdrivende er det mindre gunstige regler enn for arbeidstakere, og dette har også fått en behørig omtale. Ordninger i privat og offentlig sektor er forskjellige, og vi har fått med en egen behandling av særalderspensjon i et nytt pensjonssystem.

Mange sparer i aksjer og fond, og nye skatteregler har gjort det mindre gunstig enn tidligere i mange situasjoner.

I et stadig mer krevende arbeidsmarked med krav om økt mobilitet og stadige omstruktureringer og nedbemanninger påvirkes arbeidstakernes økonomi sterkt av hvilke rettigheter de har ved permitteringer, oppsigelser og sykdom. Dette er det gitt en oversikt over i en egen artikkel.

I tillegg til disse artiklene knyttet til personlig økonomi inneholder denne utgaven to regnskapsfaglige artikler av stor aktualitet vedrørende regnskapsføring av goodwill og resultatføring av inntekter og kostnader etter fravalg av revisor i små aksjeselskaper. Man har vært engstelig for at fravalg av revisor vil føre til økte skatteunndragelser. Resultater av undersøkelser belyser dette.

God lesning!