I en situasjon hvor vi har oppdaget at vi ikke kan leve av oljen inn i evigheten, er det stadig større fokus på hvordan vi kan utvikle nye vekstbedrifter i Norge. Et sentralt hinder for vekst er for mange potensielle vekstbedrifter og tilgangen på ekstern kapital, et opplevd kapitalgap. Studier har vist at det spesielt er unge bedrifter med vekstambisjoner som opplever tilgangen på ekstern kapital som det viktigste hinderet for vekst og utvikling (Landström, 2003; Winborg, 2000; Storey, 1994; Rasmussen og Sørheim, 2012). Artikkelen tar opp:

• Hvorfor opplever nettopp unge vekstbedrifter et kapitalgap?

• Hvilken rolle kan offentlige myndigheter spille?

• Hvordan kan saminvesteringsmodeller bidra til at flere potensielle vekstbedrifter når sitt potensial?

Først redegjøres det for kapitalutfordringene for potensielle vekstbedrifter med utgangspunkt i eksisterende litteratur, deretter vises tre eksempler på modeller for saminvesteringsmodeller som har blitt implementert i Finland, Israel og Skottland. Deretter diskuteres det hvordan man kan utforme nye modeller for saminvestering i en norsk kontekt.

Nøkkelord: kapitalgap, saminvestering, vekstbedrift