Kjære leser

I dette nummeret av Praktisk økonomi & finans setter vi fokuset på to – etter vårt syn – viktige hovedtemaer.

Vi har tidligere tatt opp temaer omkring næringslivets samfunnsansvar. I fortsettelsen av dette har vi valgt å ta opp temaer omkring «Sosialt entreprenørskap». Vi snakker her om tenkningen omkring hvordan næringsvirksomhet kan være en positiv kraft for å skape sosial endring og rettferdighet. Flere europeiske universiteter har satt sosialt entreprenørskap på timeplanen, blant annet IESE i Spania og Saïd Business School ved Universitetet i Oxford.

Også i Norge har vi de siste årene sett fremveksten av et mangfoldig felt bestående av ulike typer sosiale entreprenører og deres støttespillere. Universitetet i Oslo tilbyr et eget studieprogram om emnet. Her defineres sosialt entreprenørskap slik: «Å starte en organisasjon eller bedrift hvis hovedmål er å løse et sosialt problem innenfor områder som miljø, utdanning, helse, menneskerettigheter og økonomisk utvikling.» For øvrig har industri- og finansmannen Johan H. Andresen spilt en sentral rolle for å gjøre sosialt entreprenørskap kjent.

Vårt andre hovedtema i dette nummeret er «Risikokapital – fra vugge til børs». Vi er i en tid hvor innovasjon og omstilling er viktig for å bringe Norge videre når nå oljenæringen har betydelige utfordringer. Mye av veksten vil måtte komme fra oppstartsbedrifter. Blant de mange utfordringer disse bedriftene har er tilførsel av risikokapital. Det er spesielt vanskelig for vekstbedrifter å skaffe den risikokapital som trengs i såkorns- og oppstartfasen.

I dette nummeret vil man derfor finne artikler som tar opp temaer knyttet til finansiering av selskaper i oppstartsfasen og selskaper som har kommet så langt at det kan være aktuelt med en børsnotering, med fokus på finansiering i form av egenkapital.

Til slutt to interessante artikler utenfor hovedtemaene. En om hvordan amerikanere og nordmenn oppfatter inntektsforskjellene i eget land og om hva slags formuesfordeling de ønsker seg. Den siste artikkelen besvarer spørsmålet: «Har fravalg av revisor ført til dårligere finansieringsvilkår?»