Teknologibaserte bedrifter er viktige bidragsytere til skiftet mot mer kunnskaps- og ressursbasert virksomhet i Norge. Utviklingsprosessen for disse bedrifter fra såkornstadiet til moden bedrift (eller exit) betegnes ofte «en reise». Fra idéstadiet der teknologibedriften får tilført sine første penger går den gjerne gjennom 2–5 finansieringsrunder der det mottas stadig større kapitaltilskudd helt til den er moden for en eventuell exit. Gründerne av bedriften møter mange finansieringsutfordringer på denne reisen. I artikkelen skisseres 10 typiske finansieringsutfordringer, og det gis tips og råd til hvordan gründere kan lykkes med å overkomme disse utfordringer for optimal vekst og verdiutvikling.

Nøkkelord: finansiering, egenkapital, teknologibedrift, oppstartbedrift, gründer, såkorn, venture, exit