For et lite land som Norge er det tre sektorer der vi har en globalt dominerende posisjon; shipping, energi og sjømat. Dette er også en kronologisk riktig rekkefølge, Norge som shippingnasjon vokste seg stor på begynnelsen av 1900 tallet og fra 1970 tallet ble olje- og gassindustrien viktig. Gjennom en rekke børsnoteringer i perioden 1998—2000 fikk man satt næringen solid på kartet også for investorer. Børsutviklingen de senere år har vist at dette er en sektor med sterk verdiutvikling. Den samlede markedsverdien i 2004 var rundt 1,5 milliarder kroner. Ti år senere er verdien mer enn 40-doblet på rundt 68 milliarder kroner.

Sjømatsektoren har med andre ord vært gjenstand for en eventyrlig utvikling det siste tiåret. Men for en investor er fortiden ikke så interessant som forventingene til fremtiden. I denne artikkelen vil jeg bringe opp noen momenter for å belyse om denne sektoren også vil være attraktiv for investorer i årene fremover, litt om verdsettelse av selskapene og hvilke aksjer vi anbefaler å være investert i de nærmeste 12 månedene.

Nøkkelord: sjømatsektoren i Norge, tilstedeværelse i kapitalmarkedet, verdsettelse av selskaper, risiki, drivere for verdiutvikling, et riktig sted å være, investert