Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 2)
av Finn Espen Sellæg
TEMA: Regnskap og skatt
(side 3-15)
av Finn Espen Sellæg & Nina Servold Oppi
Sammendrag

I denne artikkelen gis en oversikt over endringer på kort og lang sikt innenfor IFRS. Artikkelen gir en oversikt over endringer med effekt for 2013-regnskapet, hvilke endringer som gjelder for 2014 og til slutt kort om hvilke pågående prosjekter som er aktuelle. IFRS-regelverket endres kontinuerlig. For regnskapsprodusentene er det viktig å følge med på regnskapsendringer og fortløpende vurdere hvordan dette vil kunne påvirke regnskapet, samt å vite hvordan beslutninger eller transaksjoner i dag kan påvirke regnskapet i fremtiden. For brukerne av regnskapet vil oversikt over utvikling og endringer i regelverket bidra til å kunne forstå regnskapene bedre.

(side 17-21)
av Elisabet Ekberg
Sammendrag

Artikkelen er skrevet i årsskiftet 2013–2014, før publisering har det skjedd ting av betydning – som ikke er innarbeidet i artikkelteksten. 2. april 2014 ble høringsutkast til ny norsk regnskapsstandard publisert av Norsk RegnskapsStiftelse. Dette er noe forsinket i forhold til tidsplanen som er omtalt i artikkelen og foreslått obligatorisk anvendelse er satt til 2016, ikke 2015 som det fremgår i artikkelteksten. Oppdatert informasjon om høringsutkastet, bakgrunn og fremdrift finner man enklest på hjemmesiden til Norsk RegnskapsStiftelse. Denne artikkelen kan leses som en frittstående oppfølger til artikkelen med tittel «Hva skjer med norsk god regnskapsskikk?».1,2

(side 23-33)
av Lene Kvello
Sammendrag

Verdsettelse av investeringseiendom til virkelig verdi i regnskapet medfører en rekke utfordringer for selskapene. Ikke bare er reglene prinsippbaserte og generelle, men det finnes heller ingen ensartet praksis i bransjen. Dette åpner for utstrakt bruk av skjønn, både med tanke på hvilke metoder og fremgangsmåter som benyttes og hvilken og hvor mye informasjon som gis. Denne artikkelen vil først kort redegjøre for regnskapsreglene for investeringseiendom, og deretter gjennomgå praksis blant norske eiendomsselskaper.1

(side 34-45)
av Vidar Nilsen
Sammendrag

I artikkelen redegjøres det nærmere for hva den nye AFP-ordningen faktisk er og hvilke forpliktelser ordningen kan medføre for deltakende foretak. Videre kommenteres den regnskapsmessige behandlingen samt tilleggsinformasjon i noter og de utfordringer AFP-ordningen medfører i så henseende.

(side 46-55)
av Helge Fredheim & Marit D. Holthe
Sammendrag

Vi skal i denne artikkelen omtale noen sentrale tema rundt arbeidskapital, herunder arbeidskapital i en verdsettelsessammenheng og arbeidskapitalforbedring, for å forsøke å besvare tre hovedspørsmål. Hva er arbeidskapital? Hvorfor er arbeidskapital viktig? Hvordan forbedre arbeidskapitalen?

(side 65-70)
av Sigrun Aker Nordeng & Anne Ragnhild Sanderud
Sammendrag

Ved å manipulere prisene på salg og kjøp mellom selskaper innenfor samme konsern kan flernasjonale selskaper flytte overskudd fra høyskattland til lavskattland og derved redusere den samlede skattebyrden. Denne praksisen har fått økt oppmerksomhet den siste tiden som følge av avsløringene om at store flernasjonale selskaper, som Starbucks og Google, betaler minimalt med skatt internasjonalt. Våre funn er konsistente med at norskeide selskaper flytter overskudd både inn og ut av Norge, og at profittstrømmen ut av Norge synes å gå til vestlige skatteparadiser som Sveits, Singapore og Irland.1

(side 71-82)
av Ørjan Agdesteen
Sammendrag

Hvis du kunne korte ned rapporteringstiden i din virksomhet, redusert tiden brukt på lage budsjett, gjennomføre budsjettavviksanalyser og oppdatere prognoser, hva ville du brukt tiden din på? 1) Mer strategiske forhold? 2) Mer beslutningsstøtte og analyse?

(side 85-91)
av Hilde Alvsåker
Sammendrag

Reglene for merverdiavgift på fast eiendom skal endres. Flere medieoppslag, blant annet om frivillig registrering, har vist at det er behov for endringer. Finansdepartementet har derfor foreslått et par strakstiltak. Det ene er at kravet om søknad om frivillig registrering for utleiere som allerede er registrert oppheves. Det andre er at virkningstidspunktet for når den frivillige registreringen skal gjelde, kan settes inntil 6 måneder tilbake.

Øvrige
(side 92-108)
av Helge Brunborg
Sammendrag

Levealderen i Norge har økt i rundt 200 år og det er lite som tyder på at økningen vil stoppe opp. De siste tiårene har levealderen økt ikke bare for barn og unge, men også for eldre. Dette har stor betydning for antall pensjonister og antallet som har rett til tjenestepensjon og andre pensjoner. Dette medfører at livsforsikringsselskapene må sette opp premiene og øke avsetningene for å få nok midler til å klare framtidas pensjonsutbetalinger. Men hvordan kan vi vite hvor mange som vil ha krav på pensjon? Artikkelen ser på levealdersutviklingen hittil og prognoser for denne.1

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon