Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 2-3)
av Finn Espen Sellæg
Tema: Styret og styrets oppgaver
(side 15-19)
av Elisabeth Roscher
Sammendrag

Styret har etter aksjelovgivningen plikt til å påse at det er etablert betryggende interne kontrolltiltak i selskapet. Det er også forventninger til at styret spiller en sentral rolle i å sette tonen fra toppen som skal prege kultur og atferd i selskapet. Virksomheter med mangelfulle interne regler og rutiner, svak internkontroll eller uklar tone at the top virker klart å være mer utsatt for økonomiske misligheter. Når korrupsjon, regnskaps-manipulasjon eller andre misligheter avdekkes opplever styret ofte å bli kritiseres, og noen ganger også stilt til ansvar, for manglende handlekraft og for ikke å ha stilt de rette spørsmålene.

«I ought to have known. My advisers ought to have known, and I ought to have been told, and I ought to have asked.» (Winston Churchill).

(side 21-32)
av Olav Fr. Perland
Sammendrag

I de senere år har det vært en stadig økning i antall fellende dommer om styreansvar. Risikoen for erstatningsansvar har blitt en praktisk realitet alle styremedlemmer bør forholde seg til. I artikkelen gis en overordnet oversikt over reglene om styreansvar og en gjennomgang av de viktigste plikter for styret med utgangspunkt i lovens pliktregler og rettspraksis fra den senere tid.

(side 33-51)
av Ørjan Agdesteen
(side 53-58)
av Mimi K. Berdal
Sammendrag

Å handle moralsk rett er i overensstemmelse med plikten, uansett omstendigheter og uansett konsekvens (fritt etter Kant). Godt styrearbeid handler om å utøve vervet forsvarlig som representant for eierinteressen og i samsvar med gjeldende normer og regler, men like mye om å ta de rette valg, og initiativ, der det ikke foreligger en «plikt» i snever forstand. Denne artikkelen vil behandle både de formelle pliktregler, anbefalinger for «beste praksis» og noen personlige synspunkter knyttet til styrets og det enkelte styremedlems initiativ i styrerommet.

Vitenskapelig publikasjon
(side 59-72)
av Tore Bråthen
Vitenskapelig publikasjon
(side 75-86)
av Janicke L. Rasmussen
Sammendrag

Undersøkelser om hvordan styreevalueringer gjennomføres viser at det er avvik mellom eiernes forventninger til styreevaluering identifisert gjennom norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, og hvordan de gjennomføres. Det å etablere en anbefaling om styreevaluering uten å etablere et rammeverk som i tilstrekkelig grad identifiserer hvordan styreevalueringer skal gjennomføres er ikke nok til å sikre at formålet med styreevalueringer oppnås.

Fri artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 87-101)
av Terje Berg, Lise Korsemmoosor Østeby & Line Graff Nesse
Sammendrag

Temaet for denne artikkelen er bruk av investeringsanalysemetoder og avkastningskrav blant Norges 500 største bedrifter. Undersøkelsen artikkelen bygger på, viser at nåverdimetoden og vektet totalavkastningskrav er mest utbredt. Bruk av nåverdimetoden er konsistent med teori, men på tross av dette er bruk av tilbakebetalingsmetoden svært utbredt. Videre benyttes typisk bedriftens gjennomsnittlige totalkapitalavkastningskrav som diskonteringsrente. Konsekvensen av dette kan være at bedriftene forkaster prosjekter som burde vært akseptert og vice versa. Dette utfordrer akademia til stadig å være kritisk til egen undervisning, men også bedriftene til å øke samarbeidet med akademia for å øke innsikten og anvendelsen av teoretiske modeller. Bedriftene må gjøre akademia oppmerksomme på hvilke metoder som er praktisk gjennomførbare, og akademia må informere bedriftene om gode, alternative teknikker som kan anvendes.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon