Norske kommuner driver i dag mange ulike former for forretningsvirksomhet. I denne artikkelen gis det først noen teoretiske rammer for å diskutere problemer knyttet til kontraktstyring av kommunal forretningsvirksomhet. Siktemålet er å vise hvilke forutsetninger som kan ligge til grunn for effektiv organisering og styring av slik virksomhet. Deretter presenteres funn fra to case studier, og avslutningsvis pekes det på noen hovedfunn og implikasjoner. Våre funn viser at uklare kontrakter balanseres ved ustrakt relasjonsstyring og uformell dialog mellom bestilleren (kommunene) og utføreren (selskapet og foretaket). Dette samspillet mellom ulike styringsformer er viktig å forstå når man skal analysere og møte de utfordringene kommunene står foran i utviklingen av sin forretningsvirksomhet.