Problemstillingen som reises i denne artikkelen er hvilken rolle budsjettet bør ha i en læringsbasert målstyringskontekst, der vi konsentrerer oss om budsjettets målbærings- og prognosefunksjon. Internasjonale lærebøker om virksomhetsstyring fremstiller budsjettet nærmest unisont som en målbærende plan og avskriver dermed prognoserollen. I annen normativ budsjettlitteratur er målbærerrollen stort sett forkastet, mens deskriptiv forskningslitteratur viser et mer nyansert bilde. Vi konkluderer med at budsjettet er uegnet som målbærer og velegnet som prognose, primært for å realitetsteste planer og tiltak. Konklusjonen bygger på en analyse av normativ litteratur, herunder litteratur om budsjettets styringsegenskaper.