Da undertegnede rundt 1970 var student på NHH, var faget økonomistyring (ØS) i all hovedsak knyttet opp til kostnadsregnskap og finansiell rapportering. Da jeg senere, midt på 1980-tallet selv skulle undervise i faget, kom jeg over boken «Økonomistyring og budgettering som ledelsesform», første gang utgitt i 1983, av Preben Melander, som i dag er professor ved Handelshøjskolen i København. Denne boken bidro sterkt til å utvide mitt syn på hva økonomistyring bør handle om. Her vil jeg sitere følgende fra boken:

«I den ene ende kan ØS bestå av formaliserede og rutineprægede planlægningsprocedurer, som virksomhetens ledere deltager i hvert år for at opstille næste års budget. I den andre ende kan ØS manifistere sig gennom de mer usystematiske og kreative problemløsningsprocesser, som en ledergruppe igangsætter mer eller mindre spontant, og hvor deltagerne ved at anvende ØS-sprog og ØS-tankegang bliver i stand til at erkende og formulere virksomhedens ydre problemer og skabe nye perspektiver for den fremtidige udvikling.»

For meg ble økonomistyring etter dette mer å ha karakter av en aktiv og inspirerende ledelsesprosess og ikke kun en statisk og byråkratisk arbeidsprosedyre. Senere fikk vi The Balanced Scorecard og Levels of Control, som nettopp er basert på et slikt perspektiv. Og en av artiklene i dette nummer av Praktisk økonomi & finans ser nærmere på utviklingen av balansert målstyring i Norge siden det ble lansert i 1992.

Videre har vi ønsket å ta en nærmere kikk på noen av de problemstillingene som dagens diskusjoner innen økonomistyringsfaget rommer. I en artikkel belyser forfatteren det han kaller «opprøret mot kongen av tradisjonell styring, nemlig budsjettet» inspirert av Beyond Budgeting-filosofien.

I en annen artikkel reises problemstillingen om hvilken rolle budsjettet bør ha i en læringsbasert målstyringskontekst, med fokus på budsjettets målbærings- og prognosefunksjon. Forfatterne konkluderer med at budsjettet er uegnet som målbærer og velegnet som prognose, primært for å realitetsteste planer og tiltak.

Vi har videre gitt plass til artikler som belyser:

  • De styringsutfordringene kommunene står foran i utviklingen av sin forretningsvirksomhet.

  • Hvordan man etablerer system for internhandel som vil kunne effektivisere internhandelen, redusere transaksjonsfriksjon, sikre en riktig måling av hver rapporteringsenhet, forenkle budsjetteringsprosessen, samt redusere tid og ressurser brukt på dokumentasjon og rapportering til myndigheter.

  • Erfaringene med bruk av bonusordninger i norske banker.

Til slutt i dette nummeret presenterer vi en vitenskapelig artikkel om faste bokpriser som konkluderer med at bransjeavtalen bør opprettholdes.