Et sentralt spørsmål ved utformingen av belønningsordninger er på hvilket nivå i organisasjonen verdiskapingen skal vurderes. Er det konsernets, teamets eller individets resultater som skal bestemme bonusen? Jeg går gjennom internasjonal teori og empiri og sammenholder dette med praksis og erfaringer i seks norske banker. Erfaringene viser seg å være noe blandet, spesielt for de individuelle ordningene. Effektene varierer med design og miljø og må ses opp mot formålet.