Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 2)
av Sverre Dyrnes
Tema: Økonomi- og virksomhetsstyring
(side 3-11)
av Bjarte Bogsnes
Sammendrag

I løpet av de siste ti-femten årene har vi vært vitne til en stille revolusjon innen virksomhetsstyring, i form av et grasrotopprør som har hatt mer til felles med den arabiske våren enn med et velplanlagt statskupp. Den røde tråd har vært et opprør mot «kongen av tradisjonell styring», nemlig budsjettet. Hos mange har dette imidlertid bare vært en del av et større oppgjør mot vedtatte sannheter om tradisjonell ledelse og styring, inspirert av «Beyond Budgeting»-filosofien. Beyond Budgeting er egentlig et noe misvisende navn. Målet er ikke å bli kvitt budsjettet. Målet er bedre prestasjoner gjennom mer smidige og humane organisasjoner som tar virkeligheten på alvor. For mange krever det større endringer i hvordan man tenker ledelse og styring. Det har igjen store konsekvenser for budsjettet, da dette utgjør kjernen i tradisjonell virksomhetsstyring.

(side 16-22)
av Sveinung Larsen, Carl Fredrik Henriksen, Helga Marie Andresen & Raymond Moskvil
Sammendrag

En gjenganger når vi jobber med norske og internasjonale konsern er kommentaren «De verste kundene finnes internt i konsernet». Hvorfor er det slik at det brukes mer tid på interne forhandlinger enn forhandlinger med eksterne kunder? Det er heller ikke slik som mange tror, at omfattende interne forhandlinger fører til en skattemessig riktig internpris (en armlengdes pris). En feil internpris har dessuten konsekvenser utover det skattemessige. Den finansielle rapporteringen som danner grunnlag for konsernledelsens beslutninger vil bli feil, samt at konsernenheter kan få insentiver til å handle på en måte som ikke er til konsernets beste. Hvorfor ser vi at dette skjer, og kanskje viktigere, går det an å gjøre noe med det?

Vitenskapelig publikasjon
(side 25-36)
av Tor Tangenes & Svein H. Gjønnes
Sammendrag

Problemstillingen som reises i denne artikkelen er hvilken rolle budsjettet bør ha i en læringsbasert målstyringskontekst, der vi konsentrerer oss om budsjettets målbærings- og prognosefunksjon. Internasjonale lærebøker om virksomhetsstyring fremstiller budsjettet nærmest unisont som en målbærende plan og avskriver dermed prognoserollen. I annen normativ budsjettlitteratur er målbærerrollen stort sett forkastet, mens deskriptiv forskningslitteratur viser et mer nyansert bilde. Vi konkluderer med at budsjettet er uegnet som målbærer og velegnet som prognose, primært for å realitetsteste planer og tiltak. Konklusjonen bygger på en analyse av normativ litteratur, herunder litteratur om budsjettets styringsegenskaper.

Vitenskapelig publikasjon
(side 39-52)
av Iver Bragelien
Sammendrag

Et sentralt spørsmål ved utformingen av belønningsordninger er på hvilket nivå i organisasjonen verdiskapingen skal vurderes. Er det konsernets, teamets eller individets resultater som skal bestemme bonusen? Jeg går gjennom internasjonal teori og empiri og sammenholder dette med praksis og erfaringer i seks norske banker. Erfaringene viser seg å være noe blandet, spesielt for de individuelle ordningene. Effektene varierer med design og miljø og må ses opp mot formålet.

Vitenskapelig publikasjon
(side 55-66)
av Dag Øivind Madsen
Sammendrag

The Balanced Scorecard er et av de mest kjente konseptene innen økonomi- og virksomhetsstyring. Siden konseptet ble lansert i 1992 har det fått mye oppmerksomhet både fra forskere og praktikere. Konseptet har blitt utbredt i mange land, inkludert i Norge hvor konseptet ofte blir omtalt som «Balansert Målstyring». I artikkelen presenteres en casestudie av The Balanced Scorecards utviklingsforløp i Norge. Studien indikerer at konseptet var svært populært rundt årtusenskiftet, men at konseptets popularitet ikke har dabbet av i like stor grad som kunne forventes basert på ledelsesmoteteori. I stedet viser dataene at konseptet har blitt en del av det som regnes som «god praksis» innen økonomi- og virksomhetsstyring i Norge. Det kan dermed hevdes at konseptet har blitt institusjonalisert, og at det er noe mer enn kun en forbigående mote. Disse resultatene diskuteres i lys av litteraturen om Balanced Scorecard og ledelsesmoter.

Vitenskapelig publikasjon
(side 67-76)
av Øystein Foros & Hans Jarle Kind
Sammendrag

Gjennom et unntak i konkurranseloven kan norske forlag via en bransjeavtale bestemme prisen på nye bøker, og hindre at bokhandlerne konkurrerer på pris. Kritikere av avtalen hevder at dette fører til at prisene blir høyere enn de ellers ville vært, og at bransjeavtalen derfor bør avskaffes. Imidlertid er det hverken empirisk eller teoretisk grunn til å tro at bokhandlerkonkurranse i seg selv fører til lavere priser. Vi argumenterer for at avtalen bør opprettholdes, og at den både av bedrifts- og samfunnsøkonomiske årsaker bør være bransjeomfattende for å løse vertikale og horisontale problemer av kollektiv art.1

Vitenskapelig publikasjon
(side 77-86)
av Inger Johanne Pettersen
Sammendrag

Norske kommuner driver i dag mange ulike former for forretningsvirksomhet. I denne artikkelen gis det først noen teoretiske rammer for å diskutere problemer knyttet til kontraktstyring av kommunal forretningsvirksomhet. Siktemålet er å vise hvilke forutsetninger som kan ligge til grunn for effektiv organisering og styring av slik virksomhet. Deretter presenteres funn fra to case studier, og avslutningsvis pekes det på noen hovedfunn og implikasjoner. Våre funn viser at uklare kontrakter balanseres ved ustrakt relasjonsstyring og uformell dialog mellom bestilleren (kommunene) og utføreren (selskapet og foretaket). Dette samspillet mellom ulike styringsformer er viktig å forstå når man skal analysere og møte de utfordringene kommunene står foran i utviklingen av sin forretningsvirksomhet.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon