Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 2)
av Sverre Dyrnes
Tema: Eierendringer
(side 3-12)
av Erik Thyness & Thomas K. Svensen
Sammendrag

Kjøp og salg av virksomheter har stor praktisk og økonomisk betydning både i gode og dårlige tider. Slike transaksjoner er ofte begrunnet i en tro på at nye eiere vil kunne skape ytterligere vekst for bedriften, enten isolert sett eller fordi den nye eieren allerede er i besittelse av komplementære ressurser som kan gi grunnlag for synergier. Uavhengig av det underliggende formålet bak en transaksjon, er det alltid et suksesskriterium at selve gjennomføringen av transaksjonen er vellykket. Likevel går mange på blemmer i gjennomføringsfasen selv om disse kunne vært unngått med relativt enkle grep.

(side 13-27)
av Geir Samdal, Kristian Skjølaas, Leo A. Grünfeld & Gjermund Grimsby
Sammendrag

Bedrifter i Norge er i all hovedsak eid av private personer bosatt i Norge. Disse eierne av små- og mellomstore bedrifter står for en vesentlig del av verdiskapingen og sysselsettingen. Imidlertid skal mange eiere pensjoneres de neste 10 årene. Hvem skal videreføre deres virksomhet? I denne artikkelen utredes eierskifter i Norsk Næringsliv og Menon Business Economics har beregnet hvilke økonomiske effekter dette har. Videre presenterer vi Eierskiftealliansens arbeid for å sikre at levedyktige SMB-bedrifter videreføres når eier skal pensjoneres.

(side 29-35)
av Tore Bråthen
Sammendrag

Den som eier alle aksjer i et aksjeselskap, får full kontroll over selskap-et. Erverv som gir kontroll over mindre aksjeposter, kan imidlertid også gi innflytelse. Artikkelen omhandler spørsmålet om hvilken innflytelse som ifølge aksjeloven oppnås gjennom eierskap til eierandeler av ulike størrelser i aksjeselskaper. Det sies også noe om særordninger som kan etableres ved hjelp av vedtektsbestemmelser og aksjonæravtaler.

(side 37-48)
av Gunnar A. Dahl
Sammendrag

I artikkelen gis en oversikt over konsekvensene av ulike måter å overdra virksomhet på, og hvilke effekter valg av metode kan få for transaksjons-prisen. Hovedvekten legges på de skattemessige effektene, men også viktige selskapsrettslige konsekvenser behandles.

(side 49-61)
av Alfred Hussain
Sammendrag

I denne artikkelen beskrives prosessen og et utvalg av kommersielle spørsmål ved gjennomføring av Private Placements. Hovedvekten legges på perioden før transaksjonen offentliggjøres i markedet,hvor selskapet og finansiell rådgiver må ta stilling til en rekke kommersielle spørsmål. Private Placement transaksjoner ved bruk av norsk finansiell rådgiver har fått økt aktualitet og internasjonal oppmerksomhet de senere år. Transaksjonstypen er en rask, lite regulatorisk og mer fleksibel prosess enn hva man ser i internasjonal sammenheng. I tillegg oppfattes norske finansielle rådgivere som konkurransedyktige med høy kompetanse, tilpasningsdyktige og har en solid plasseringsevne.

(side 62-68)
av Bjørn Tore Foss & Magnus Broks
Sammendrag

Due diligence ble først introdusert i forbindelse med innføringen av Securities Act i USA i 1933, i kjølvannet av den første store finanskrisen. Begrepet refererer seg til et såkalt «due diligence defence» som kunne bli brukt av aksjemeglere dersom de ble beskyldt for tilbakeholdelse av vesentlig og viktig informasjon i forbindelse med salg av aksjer. Så lenge aksjemeglerne hadde utført en «due diligence» i det selskapet hvor de solgte aksjer, og gjort til kjenne resultatet av det arbeidet som ble utført overfor potensielle kjøpere, kunne ikke aksjemeglerne bli holdt ansvarlige for ikke å ha offentliggjort («non-disclosure») vesentlig og viktig informasjon. Opprinnelig ble det kun utført due diligence i forbindelse med børsnoteringer, men tilstedeværelsen og omfanget av slike prosesser har gradvis blitt utvidet i takt med at selskapsstrukturer har blitt mer omfattende og transaksjoner har blitt mer komplekse.

(side 69-81)
av Sigurd Knudtzon
Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunktet i det sentrale forhandlingstema ved salg av en bedrift; forhandlingen om prisen. Deretter gis en gjennomgang av strategi og taktikk i forhandlingssituasjoner for så å gjennomgå de mest brukte begreper i forhandlingsteorien – posisjons- og samarbeidsforhandlinger, samt alternativer og interesser – og sette disse begrepene inn i en praktisk sammenheng ved forhandlinger om salg av en bedrift.

(side 83-89)
av Trygve Graff-Wang
Sammendrag

Årlig selges en rekke bedrifter i Norge, store og små, nasjonale og internasjonale. For enkelte vil salg av virksomhet være en normal operasjon for å gjennomføre strategiske beslutninger. For de fleste vil imidlertid salg av en virksomhet være en engangshendelse, f.eks. i forbindelse med generasjonsskifte i familiebedrifter. Det er all grunn til å tro at salgsaktiviteten skal øke, da en rekke norske bedrifter vil stå overfor generasjonsskifte i de nærmeste årene.

(side 91-95)
av Eli Aasheim & Camilla Schøyen Breibøl
Sammendrag

De fleste virksomheter har ansatte som vil bli berørt av en overdragelse. Det vil gjelde hele eller deler av virksomheten. Ansatte er en viktig ressurs, og kjøper og selger må derfor ivareta de ansattes interesser under transaksjonen. Det er derfor viktig å spille på lag med nøkkelpersoner blant de ansatte.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon