Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tema: Regnskap, skatt og revisjon
(side 2-3)
av John Chr. Langli
(side 5-12)
av Steinar Sars Kvifte
Sammendrag

IASB har sammen med FASB i USA de siste ni årene arbeidet med å utvikle et nytt inntektsføringsprinsipp. Det sentrale spørsmålet er om inntektsføringen skal reflektere den inntektsgenererende aktiviteten eller ikke. Til tross for at prosjektet er langt på overtid, har en ennå ikke løst dette spørsmålet. Og det blir i hvert fall 2012, om ikke 2013, før vi kjenner hva topplinjen i resultatregnskapet i fremtidige regnskap skal fortelle oss.

(side 13-21)
av Lars I. Pettersen
Sammendrag

Denne artikkelen omhandler fraregningsreglene for finansielle eiendeler under IFRS. Selv om disse reglene stort sett har vært uforandret siden 2003, skaper de fremdeles betydelig diskusjon. IASB har flere ganger prøvd å endre reglene uten at dette har ført frem. Følgelig er det trolig at gjeldende regler også overlever overgangen til IFRS 9, den nye standarden om finansielle instrumenter som erstatter IAS 39. Artikkelen -fokuserer på hvordan disse reglene er å forstå samtidig som den eksemplifiserer hvorfor reglene også oppfattes å være kompliserte.

(side 23-32)
av Therese Frøyen Reksten & Kai André Kristiansen
Sammendrag

Bruker norske aksjeselskaper fleksibiliteten i regnskapsreguleringen til å skjønnmale den økonomiske situasjonen? Vi har undersøkt resultatstyring i norske aksjeselskaper i årene 2000–2009, og vi finner at resultatstyring for å unngå underskudd er utbredt.

Vi vil rette en stor takk til professor John Christian Langli ved Handelshøyskolen BI for hans engasjement i vår utforming av denne artikkelen. Støtten i form av gode faglige innspill, samt hans evne til å innby til produktive diskusjoner har vært uunnværlig.

Fagfellevurderte artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 35-51)
av Rune Mofoss, Lars Nederberg, Vidar Schei & Therese E. Sverdrup
Sammendrag

De første minuttene i et team legger ofte sterke føringer på hvordan teamet vil fungere. Formålet med denne artikkelen er å utforske effektene av at team utarbeider en handlingsplan (hva de skal gjøre) og en samhandlingsplan (hvordan de skal jobbe sammen). Resultater fra en kvantitativ og en kvalitativ studie av konsulentteam indikerer at slike planleggingsaktiviteter er svært avgjørende for både effektivitet og -tilfredshet.

Tema: Regnskap, skatt og revisjon
(side 52-60)
av Sverre Dyrnes & Lars Inge Pettersen
Sammendrag

Finansiell rapportering bør være nyttig og relevant for investorer, långivere og andre regnskapsbrukere. Nytteverdien vil i stor grad avhenge av i hvilken grad den finansielle rapporteringen har god resultatkvalitet, dvs. om regnskapene bidrar til å gjøre det lettere for regnskapsbrukerne å predikere selskapets fremtidige kontantstrømmer. Fremveksten av justerte resultater, på siden av de offisielle regnskapene, er indirekte en kritikk av nytteverdien og relevansen av regnskaper satt opp i henhold til offisielle regnskapsstandarder. De offisielle regnskapsstandardene har, med sin hovedfokus på pålitelighet og nøyaktighet, skapt et begrenset rom for relevant regnskapsinformasjon, dvs. svekket resultatkvaliteten i regnskapene. Derfor er fremveksten at justerte resultat er viktig og riktig, men det er en svakhet at slik informasjon ikke er bedre regulert.

(side 61-67)
av Per Magne Hansen & Finn Espen Sellæg
Sammendrag

I markedet og blant analytikerne er det betydelig større fokus på de børsnoterte selskapenes delårsrapportering enn på de reviderte tallene som presenteres i selskapenes årsregnskap. Dette er naturlig ettersom delårstallene rapporteres tidsriktig og i så måte er mer relevante som beslutningsgrunnlag for investorer. Men er selskapenes delårsrapportering tilstrekkelig pålitelig? Vår undersøkelse viser at mange selskaper på Oslo Børs gjør endringer i regnskapene mellom 4. kvartal og årsregnskapet.

(side 75-82)
av Gry Nilsen
Sammendrag

Både formuesskatten og eiendomsskatten er endret på flere punkter de seneste årene, noe som har ført til at skattebelastningen på fast eiendom har økt. Mye tyder på at denne utviklingen vil fortsette.

(side 83-89)
av Gry Nilsen
Sammendrag

Artikkelen gir en oversikt over viktige skatte- og avgiftsendringer med virkning fra 2012. Viktige konsekvenser av pensjonsreformen og endringer etter av evalueringen av skattereformen samt noen viktige endringer knyttet til generasjonsskifte, særlig bruk av A- og B-aksjer er gitt en oversiktlig behandling.

Andre artikler – fagfellevurderte
Vitenskapelig publikasjon
(side 90-94)
av Benn Folkvord & Bernt Arne Ødegaard
Sammendrag

I en artikkel publisert i Praktisk Økonomi & Finans av Bjerksund mfl. (2009) hevder man at det foreligger et skattehull fordi avkastning på egenkapital skattlegges lavere enn avkastning på gjeld. Skattehullet kan utnyttes ved å benytte derivater til å «omdanne» skattepliktig rente til skattefritt utbytte. Etter vår mening er ikke denne konklusjonen riktig ettersom den er basert på feilaktig rentebruk. Det påpekes videre at man har en skattevridning, men den går i motsatt retning. Skattereglene for gjeld er nemlig generelt gunstigere enn skattereglene for egenkapital.

Andre artikler
(side 95-96)
av Petter Bjerksund, Ingebjørg Vamråk Dobrovolskis & Gunnar Stensland
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon