Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2-3)
av Sverre Dyrnes
Del I: Innledning
(side 9-18)
av Øystein Stephansen
Sammendrag

«The market can remain irrational longer than you can stay solvent» John Maynard Keynes

(side 19-28)
av Christine Tørklep Meisingset & Dagfin Norum
Sammendrag

Bærekraftige investeringer sikrer god avkastning basert på et levedyktig miljø og samfunn, og understøtter investorers behov for langsiktighet. Det handler om å forstå både risiko og muligheter som oppstår i kjølvannet av stor befolkningsvekst og svært pressede økosystemer, samt å ha et aktivt forhold til globalt anerkjente spilleregler. Næringslivets fremtidige vinnere er de som utvikler produkter og tjenester på en måte som forener globale samfunns- og miljømessige utfordringer med egen lønnsom vekst.

(side 29-39)
av Espen Kløw
Sammendrag

Investeringsstrategi for institusjonelle investorer utarbeides i spenningsfeltet finansteori, praktiske muligheter i markedet og rammebetingelser. Denne artikkelen vil beskrive hvordan dette gjøres i praksis.

Del II: Kjerneaktivaklassene
(side 41-46)
av Trond Tømmerås
Sammendrag

I den første delen av denne artikkelen vil jeg fokusere på endringer i rentemarkedet grunnet regelendringer for finanssektoren i kjølvannet av finanskrisen. I del to vil jeg se nærmere på hvordan man bør tilpasse sin obligasjonsportefølje som følge av endringer i kredittverdighet hos låntakere over tid.

Del III: Alternative investeringer
(side 47-52)
av Kjell-Magne Rystad
Sammendrag

Råvarer har over den siste tiårsperioden vært et investeringsalternativ med økende popularitet. Likviditeten i og innslaget av finansielle investorer i råvaremarkedene har økt betydelig. Avkastningen har vært god. I et tiår hvor aksjemarkedet internasjonalt gav nullavkastning, obligasjoner og eiendom moderat avkastning, ble råvarer den store vinneren. Mens de store aksjeformuene ble skapt i 80- og 90-årene, ble 2000-tallet råvareinvestorenes store tiår.

(side 55-63)
av Gro Kristin Boge & Terje Ulriksen
Sammendrag

Norske livselskaper og andre forvaltere av langsiktig sparekapital holder en stabil og høy andel investert i eiendom. Hvilke egenskaper ved aktivaklassen danner grunnlaget for et slikt strategivalg? Artikkelen belyser hvilke egenskaper som kjennetegner aktivaklassen og søker å belyse de muligheter en slik allokering gir for langsiktig forvaltning av sammensatte porteføljer, samt hvordan ulike aktører kan innrette sine eiendomsinvesteringer for å oppnå ønsket eksponering. Artikkelen bygger på en artikkel skrevet av finansdirektør Truls Tollefsen i Vital Forsikring i 2009.

(side 65-74)
av Sjur Westgaard & Stein Frydenberg
Sammendrag

I denne artikkelen gir vi en kort oversikt over ulike typer hedgefond og deres avkastnings- og risikoegenskaper. Hedgefond er en heterogen gruppe med mange investeringsstrategier. Følgelig er også tidsavhengighet og fordelingsegenskapene til avkastningen i disse fond svært forskjellige. Formålet med artikkelen er å vise dette ved å bruke oppdaterte data over perioden 1992 til 2011. Vi sammenligner også avkastnings- og risikoegenskaper med klassiske investeringer i globale aksjer og obligasjoner. Resultatene viser at mange typer hedgefond-strategier har gitt meget god verdiutvikling relativt til aksjer over denne perioden. Nøkkelord: Hedgefond, avkastning og risikoanalyse.

Del IV: Avslutning
(side 77-86)
av Herleif Håvik
Sammendrag

De fleste investorer har lik informasjonstilgang og bruker de samme instrumentene. Like fullt er det store forskjeller i risikojustert avkastning. Adferdspsykologi spiller en vesentlig rolle i å forklare ulikhetene. I utgangspunktet er vi nemlig ikke skrudd sammen som rasjonelle risikotakere. Faktisk fremstår vi som vår egen største fiende. Artikkelen belyser noen av de vanligste utfordringene vi står overfor. Avslutningsvis foreslås noen enkle grep – de ti bud – for å gjøre investeringsjobben bedre.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon